home

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือสำหรับค้นหาต้นแบบโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะอนาคตตามคุณลักษณะ 3 ทักษะอนาคต ศธ-04002_ว2339ดาวน์โหลด ...
1.ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2567 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting 2.ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง ...
1.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ให้เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโ ...
-ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมที่ 7 วิถีราชประชาในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ -เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการขยายผลจัดทำโครงงานและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสร้างหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสื่อ นวัตกรรมที่สอดคล ...
ค่าใช้จ่ายในการติดตามโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัด สพฐ. ศธ-04002_ว2359ดาวน์โหลด ...
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณ และการออกแบบเทคโนโลยี (CODING) ศธ-04002_ว2345ดาวน์โหลด ...
ค่าจ้างสำหรับครูผู้ฝึกสอน และบุคลากรสนับสนุนกีฬาของโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม – กันยายน 2567) บัญชีรายละเอียดประกอบการโอน-ครั้งที่-119ดาวน์โหลด ศธ-04 ...

ขั้นตอนการเบิกจ่ายตรงผ่านกระเป๋าสุขภาพ

รหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงบประมาณปี-2567-1ดาวน์โหลด ศธ-04002_ว1693-1ดาวน์โหลด ...
ดาวน์โหลด ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น และจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้โรงเรียนที่มีอาคารเรียนชำรุดทรุดโทรมขั้นวิกฤตต จำนวน 9 โรง ...
(สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว173 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567) ศธ-04002_ว1494ดาวน์โหลด ...
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล เดือนมีนาคม 2567 ว1460 รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล ...
ห้าม หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งประมวลผลค่าเสื่อมราคาเองโดยเด็ดขาด เอกสารแนบ ...
แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีในระบบ New GFMIS Thai ศธ 04002_ว1321 สิ่่งที่ส่งมาด้วย-แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีในระบบ New GFMIS Thai ...
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย ประมวลผลค่าเสื่อมดาวน์โหลด ...
คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี 2566
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
หนังสือคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน การคลังและสินทรัพย์
คู่มือแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ และอาหารกลางวัน
คู่มือการกำหนดกิจกรรมย่อยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน สำหรับสถานศึกษาหน่วยเบิก
แนวทางการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายธีร์ ภวังคนันท์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
และสินทรัพย์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง