ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 1510 ลงวันที่ 9 เมษายน 2567 เรื่อง การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนและการชดใช้คืนเงินยืม สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ในระบบ New GFMIS Thai