home

หลักกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
หลักกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)ดาวน์โหลด ...
การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online
การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Onlineดาวน์โหลด ...
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ปฏิบัติราชการแทน
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ปฏิบัติราชการแทนดาวน์โหลด ...
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณดาวน์โหลด ...
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ
แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ-สพฐดาวน์โหลด ...
ปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
ปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการดาวน์โหลด ...
การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงานดาวน์โหลด ...
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปีดาวน์โหลด ...
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีดาวน์โหลด ...
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2527ดาวน์โหลด ...
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551ดาวน์โหลด ...
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ดาวน์โหลด ...
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด ...
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด ...
ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและ งบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด ...
ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด ...
ระเบียบกระทรวงการคลัง-ฯ-ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการดาวน์โหลด ...

นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียติ
ผู้อำนวยการสำนัก


ระบบสารสนเทศภายใน สพฐ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2024. All finance.obec.go.th.
ข้ามไปยังทูลบาร์