home

งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) เพิ่มเติม จำนวน 4 รายการ (สศศ.) บัญชีรายละเอียด-ครั้งที่-32ดาวน์โหลด ศธ-04002_ว1932ดาวน์โหลด ...
ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของครูประจำห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก และค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของครูประจำศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 5 เดือน (พ.ค.-ก.ย.67) ศธ-04002_ว ...
ค่าเช่าใช้บริการสัญญาอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.67) ศธ-04002_ว1923ดาวน์โหลด ...
รวมรหัสในการโอนจัดสรรงบประมาณ (ปี 2566 ไปพลางก่อน) รวมรหัสในการโอนจัดสรรงบประมาณ-ปี-2566-ไปพลางดาวน์โหลด รายงานที่ใช้ในการตรวจสอบยอดงบประมาณ รายงาานที่ใช้ในการตรวจสอบยอด-งปม.-ปี-67-ทุกดาวน์โหลด ศธ-040 ...
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท และตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และรายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รายการงบปีเดียว บัญชีรา ...
1.ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานพัฒนาการนิเทศการศึกษา ของเครือข่ายนิเทศการศึกษา 2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดความถนัดทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเ ...
ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน ศธ-04002_ว1916ดาวน์โหลด ...
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำวกว่า 10 ล้านบาท รายการงบปีเดียว บัญชีรายละเอียด-งบลงทุน-ครั้งที่-25ดาวน์โหลด ศธ-04002_ว1901ดาวน์โหลด ...

รหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงบประมาณปี-2567-1ดาวน์โหลด ศธ-04002_ว1693-1ดาวน์โหลด ...
ดาวน์โหลด ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น และจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้โรงเรียนที่มีอาคารเรียนชำรุดทรุดโทรมขั้นวิกฤตต จำนวน 9 โรง ...
(สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว173 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567) ศธ-04002_ว1494ดาวน์โหลด ...
เรียน เจ้าหน้าที่ตั้งเบิกในระบบ New GFMIS Thai ทุกหน่วยเบิก image183624ดาวน์โหลด ...
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล กับ รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล-1-2-1ดาวน์โหลด ...
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล เดือนมีนาคม 2567 ว1460 รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล ...
ห้าม หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งประมวลผลค่าเสื่อมราคาเองโดยเด็ดขาด เอกสารแนบ ...
คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี 2566
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
หนังสือคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน การคลังและสินทรัพย์
คู่มือแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ และอาหารกลางวัน
คู่มือการกำหนดกิจกรรมย่อยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน สำหรับสถานศึกษาหน่วยเบิก
แนวทางการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายธีร์ ภวังคนันท์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
และสินทรัพย์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง