home

โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน 13 รายการ จาก สพท.ไปตั้งจ่าย ร.ร.หน่วยเบิก บัญชีรายละเอียดประกอบการโอน-ครั้งที่-127ดาวน์โหลด ศธ-04002_ว2366ดาวน์โหลด ...
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 2.ค่าใช้จ่ายสำหรบการเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามฯ การประชุม และค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ ...
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าอบรมโครงการทุนฝึกอบรมครูสอนภาษาฝรั่งเศส เพื่อพัฒนาความรู้สู่มาตรฐานยุโรป ประจำปี 2567 ศธ-04002_ว2364ดาวน์โหลด ...
ค่าใช้จ่ายการเดินทางของผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพครูหอนอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศธ-04002_ว2362-1ดาวน์โหลด ...
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ศธ-04002_ว2360ดาวน์โหลด ...
ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ รุ่นที่ 4 (ห้องแล็บสอนอาชีพ) ศธ-04002_ว2358-1ดาวน์โหลด ...
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้นิวเคลียร์ศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศธ-04002_2343-1ดาวน์โหลด ...

ขั้นตอนการเบิกจ่ายตรงผ่านกระเป๋าสุขภาพ

ตามสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 59, ว 66 ลว.3 , 18 เม.ย.2567 ศธ-04002_ว2386ดาวน์โหลด ...
ตามสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว75 ลงวันที่ 24 เมษายน 2567 image184568ดาวน์โหลด ...
รายการงบปีเดียว สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท และสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ศธ-04002_ว2040ดาวน์โหลด ...
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/16178 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ศธ-04002_ว2005ดาวน์โหลด ...
Loading...
สิ่งที่ส่งมาด้วย-1-หน่วยเบิกที่มีข้อทักท้วง-1ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-2-หน่วยเบิกที่ไม่มีข้อทักท้วง-1ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-3-รายละเอียดข้อสังเกตดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-4-แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาด-ตามประเด็น-สตง.-66-1ดาวน์โหลด ศธ-04002_ว2296ดาวน์โหลด ...
สิ่งที่ส่งมาด้วย-1ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-2ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-3ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EO0emAHEgsJkSfx_nD6T2uMHK7GmAAsQi8zl9OvqqnI/edit?usp=sharing ศธ-04002_ว2171-1ดาวน์โหลด ...
สิ่งที่ส่งมาด้วย-1-2ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-6-8ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nNANGv6pzOXY1DH7QoEMKbsGFRjctzHIvoNOV_NBXh8/edit?usp=sharing สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZlWiNzFAY1BWbdnpelbUuUOdKQxbL5veoz1H109T494/edit?usp=sharing ...
เรียน เจ้าหน้าที่ตั้งเบิกในระบบ New GFMIS Thai ทุกหน่วยเบิก image183624ดาวน์โหลด ...
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล กับ รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล-1-2-1ดาวน์โหลด ...
คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี 2566
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
หนังสือคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน การคลังและสินทรัพย์
คู่มือแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ และอาหารกลางวัน
คู่มือการกำหนดกิจกรรมย่อยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน สำหรับสถานศึกษาหน่วยเบิก
แนวทางการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายธีร์ ภวังคนันท์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
และสินทรัพย์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง