home

เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับขยายเขตติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟ้า ศธ 0400_ว1353 บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนครั้งที่ 242 ...
ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ศธ 04002_1352 ...
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ระดับ ม.ต้น ระะยที่ 2 ปีที่ 2 สำหรับกิจกรรมที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการโครงการและจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร ...
ค่าเดินทางเข้าอบรมสัมมนาพัฒนาสมรรถนะคณะทำงานและวิทยากรสภานักเรียนฯ ระหว่างวันที่ 1-5 เม.ย.67 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ/ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตร ...
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบดำเนิน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ของ สพฐ. ครั้งที่ 1/2567/การประชุมการพิจา ...
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ Financial Literacy/Coaching เป้าหมายชีวิต/เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ศธ 04002_ว1319 ...
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม สร้างความเข้าใจฯเพื่อรับเครื่องหมย”คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ.”/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสร้างเข้าใจฯ ทวีศึกษาแนวใหม่/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่ว ...
ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามฯ และรายจัดประชุมฯ รวมทั้งการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายฯ/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมพัฒนาทางภาษา และเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อ ...
ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริแลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 1 เดือน (เมษายน 2567) ศธ 04002_ว1271 ...

(สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว173 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567) ศธ-04002_ว1494ดาวน์โหลด ...
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล เดือนมีนาคม 2567 ว1460 รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล ...
ห้าม หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งประมวลผลค่าเสื่อมราคาเองโดยเด็ดขาด เอกสารแนบ ...
แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีในระบบ New GFMIS Thai ศธ 04002_ว1321 สิ่่งที่ส่งมาด้วย-แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีในระบบ New GFMIS Thai ...
คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี 2566
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
หนังสือคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน การคลังและสินทรัพย์
คู่มือแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ และอาหารกลางวัน
คู่มือการกำหนดกิจกรรมย่อยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน สำหรับสถานศึกษาหน่วยเบิก
แนวทางการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
และสินทรัพย์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้ามไปยังทูลบาร์