home

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสรุปผลข้อมูลเพื่อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data) บนเว็ยไซต์หลักของสถานศึกษาและการพัฒนา และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...
1.ค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 21 ปี ในวันอาทิตย์ ที่ 7 ก.ค.67 2.ค่าใช้จ่ายจัดทำสื่อประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน”มหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567(Thailand Research Expo 2 ...
ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจาณรากลั่นกรองรายชื่อ ร.ร. ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2568 วันที่ 31 ก.ค.- 3 ส.ค.67 ณ โรงแรมเบลล่า บี จ.นนทบุรี ศธ-04002_ว2953ดาวน์โห ...
รายการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน จ่ายคืนให้กับเทศลาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ศธ-04002_2960ดาวน์โหลด ...
ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬภรณราชวิทยาลัยตั้งใหม่ ศธ-04002_ว2973ดาวน์โหลด ...
โอนเปลี่ยนแปลงจาก สพม.อุบลราชธานี อำนาญเจริญ ไปตั้งจ่าย สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนเข้าอบรมโครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ”ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา” ...

ขั้นตอนการเบิกจ่ายตรงผ่านกระเป๋าสุขภาพ

หนังสือ-สพฐ.-ที่-ศธ-04002_ว-973-ลงวันที่-15-มีนาคม-2561ดาวน์โหลด ...
ตามสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 59, ว 66 ลว.3 , 18 เม.ย.2567 ศธ-04002_ว2386ดาวน์โหลด ...
Loading...
หนังสือนำรายงานเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล ศธ-04002_ว2927-2ดาวน์โหลด รายงานเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล-มิถุ-1ดาวน์โหลด ...
ผอ.ศ.ศ./ผอ.ร.ร.ศ.ศ./ผอ.ร.ร.ศ.ส. ศธ 04002/ว2624สิ่งที่ส่งมาด้วย ศธ-04002_ว2624ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-ผลคะแนน-ศศ-ดาวน์โหลด ...
ผู้อำนวยการสถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย ศธ 04002/ว 2623สิ่งที่ส่งมาด้วย ศธ-04002_ว2623ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-ผลคะแนน-รรดาวน์โหลด ...
สพป./สพม. ศธ 04002-ว2622สิ่งที่ส่งมาด้วย 1สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ศธ-04002_ว2622ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-1-ผลคะแนน-สพป.สพม-1ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-2-คะแนน-KRS-สพป.สพมดาวน์โหลด ...
ศธ 04002/ว2296สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ศธ-04002_ว2296ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-1-หน่วยเบิกที่มีข้อทักท้วง-1ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-2-หน่วยเบิกที่ไม่มีข้อทักท้วง-1ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-3-รายละเอียดข้อสังเกตดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-4-แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาด-ตามประเด็น-สตง.-66 ...
สิ่งที่ส่งมาด้วย-1ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-2ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย-3ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EO0emAHEgsJkSfx_nD6T2uMHK7GmAAsQi8zl9OvqqnI/edit?usp=sharing ศธ-04002_ว2171-1ดาวน์โหลด ...
Loading...
คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี 2566
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
หนังสือคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน การคลังและสินทรัพย์
คู่มือแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ และอาหารกลางวัน
คู่มือการกำหนดกิจกรรมย่อยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน สำหรับสถานศึกษาหน่วยเบิก
แนวทางการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายธีร์ ภวังคนันท์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
และสินทรัพย์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง