บุคลากรสำนักการคลังและสินทรัพย์

ดร.พัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ
ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์
นางสาวสุธิรา ทองศิลป์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางพรรณอำพร สารสุวรรณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวอุษา บุญมาก
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาววรรณธนา จันทร์เพ็ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสิริพร สาธา
พนักงานธุรการ ส 4
นางอารียา หงษ์ปรีชา
พนักงานธุรการ ส 4
นายสุชาติ ช้างเผือก
พนักงานธุรการ ส 4
นางสาวเสาวภา มูลศาสตร์
พนักงานราชการ
นางสาวนิตยา นาอุดม
พนักงานราชการ
นางสาวรัตน์วรา นคร
พนักงานราชการ
นายสมประสงค์ สวิงรัมย์
พนักงานราชการ
นางสาวอังสุมาลี แก้วกระจ่าง
พนักงานราชการ
นางสาวกิติรัตน์ ศังขวณิช
ลูกจ้างชั่วคราว
นายคุณานนต์ บุนนาค
จ้างเหมาบริการ
นางสาวศรณ์วรัชท์ ทองเก่า
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวนวลจันทร์ เสลาคุณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ชื่อ - นามสกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวพิษณุพร กันชนะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นางสาวฉัตรรวี สัตย์ต่อชาติ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นางสาวมณีวรรณ ประวิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นางสาวณิชากร ไว้สันเทียะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นางสาวสุภชา สระทองแอ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

หน้าที่...................

0894944444sumphan@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
นางสาวอรณิช ทรงศิริ
พนักงานธุรการ ระดับ 4
นางสาวศุภกาญจน์ ไม้แก่นจันทร์
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวสุมณฑา ลาภมูล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ
นางสาวนันทพร ลิมปกาญจน์เวช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ
-ว่าง-
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ
นางรุ่งนภา อ่อนดำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวจริยา พรมกูล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวอำภา คำหล้าทราย
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายกมล บุตะคุ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวทุ่งฤดี คำศรี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพรุจ ภูขยัน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวสุพรรษา ฉายากุล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวกมลทิพย์ เซี้ยมกั้ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวธิดาพร อินทโชติ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางรัตน์จิราภรณ์ บัวแย้ม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายอดิศร ดวงศรี
พนักงานธุรการ ส4
นายชัยพฤกษ์ ไพรบึง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววิชาดา วิไลเจริญพัฒน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวัลลภ สร้อยสลับ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
นางสาวเอมอัชฌา ไชยชนะ
รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
นางสาวจุฑาญาณี ส่งช่วย
รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
นางสาวอภิชญา เสนเกื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวหทัยภัทร ไตรบุญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายสุพัฒน์ อิ่มบุญสุ
พนักงานราชการ
นายอัมรัตน์ อินยัง
พนักงานราชการ
นางทิพย์วารี นัยเนตร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน
นางสาวสรินทร์ทิพย์ รงคปราณี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน
ว่าง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุนา องค์การ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวอัมพร พลทะจักร์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวเตือนใจ อยู่เป็นสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวณสุภา บัวขาว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอังศ์วรา โพธิ์ทอง
พนักงานราชการ
นางทิพย์วราพร จัตุรัส
พนักงานราชการ
นายไพศาล อิงไพบูลย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสุภาพร ฉัตรอัศวพิทักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสุพรรณี ดอกละมุด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสุจิน จารุทัศนีย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศรายุทธ์ เพชรเกตุ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์
นายวิรัช พูนทรัพย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์
นางสาวภคอร ทองโบราณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์
นายพีรพงษ์ อินผลเล็ก
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงมณทนา คงศรี
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
นางสาวชนัญญา ดาศรี
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
นางสาวศุภลักษณ์ สุทธนะ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวบุญฑริกา ทาปลัด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวสุชาดา ทรัพย์ศิริ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายปฐมพงษ์ ผาลีพัฒน์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวมณิสรา พัฒโร
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มระบบบัญชี
นางสาวมณิสรา พัฒโร
รองผู้อำนวยการกลุ่มระบบบัญชี
นางสาวตรีนุช พิพัฒน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มระบบบัญชี
นางสาวพรรษชล นนทะนำ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสุดารัตน์ มาสำราญ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวปณิฏฐา ใจจ้อง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวนุชนารถ ร่วมชาติ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวกชกร ไกรราษฎร์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายสมบัติ เรียนรอบกิจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาววันดี แสงเดือน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวสุกัญญา พงศ์ชัยประทีป
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาววราภรณ์ จันทร์กล่อม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวปาริชาติ ชนประชา
พนักงานราชการ
นางกัณณภัค มงคลอรรถ
จ้างเหมาบริการ
นางพัชรี สุพรรณอ่างทอง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
นางสาววิไลวรรณ สีมะกล่ำ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
-ว่าง-
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
นางสาวธัญญรัตน์ สมเทพ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางวัลลดาย์ แก้วรากมุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
นางรัตนา รินทระ
ลูกจ้างประจำ
นางสาวพิมพ์ขวัญ กลั่นความดี
พนักงานราชการ
นางสาวลลิตา จงจิตต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสิริรักษ์ ธนสารสุรพงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
นางรุจิรา เลิศพิสิฐไพศาล
รองผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
ว่าง
รองผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
นางสาวนพวรรณ นาคเอี่ยม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวณิชานันท์ ณ.เชียงใหม่
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวภัทรพร ตันติพิบูลย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวพรรณพร บุญเกิด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสุวรรณนี ตรีพิมล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวชนิตา พัชนะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
นางสาวอรทัย เพชรวงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวขนิษฐา ดาวลอย
พนักงานราชการ
นายสุรศักดิ์ วรรณกลาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวณิชานันท์ ณ.เชียงใหม่
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวปณิฏฐา ใจจ้อง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวกมลทิพย์ เซี้ยมกั้ง
นักวิชาการพัสดุ