โครงสร้างหน่วยงาน

ดร.พัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ
ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์
นางสาวสุธิรา ทองศิลป์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวศรณ์วรัชท์ ทองเก่า
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวสุมณฑา ลาภมูล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ
นายวัลลภ สร้อยสลับ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
นางทิพย์วารี นัยเนตร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน
นายศรายุทธ์ เพชรเกตุ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์
นางสาวมณิสรา พัฒโร
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มระบบบัญชี
นางพัชรี สุพรรณอ่างทอง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
นางสาวสิริรักษ์ ธนสารสุรพงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ