home

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2 ...
รายการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ให้กับ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เพื่อจ่ายคืนให้กับ บริษัท เชี่ยวชาญการช่าง 2014 จำกัด ศธ-04002_2342ดาวน์โหลด ...
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับชาติ (PISA) บัญชีรายละเอียดประกอบการโอน-ครั้งที่-113ดาวน ...
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการที่มีสิทธิืได้รับเงิน ค.ค.ศ. ครั้งที่ 1 (ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ) ศธ-04002_ว2297ดาวน์โหลด ...
ค่าเดินทางเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสพท.(ITA Coach) ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.- 1 มิ.ย.67 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส จ.นนทบุรี ศธ-040 ...
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ศธ-04002_ว22 ...

ขั้นตอนการเบิกจ่ายตรงผ่านกระเป๋าสุขภาพ

Loading...
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี 2566
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
หนังสือคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน การคลังและสินทรัพย์
คู่มือแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ และอาหารกลางวัน
คู่มือการกำหนดกิจกรรมย่อยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน สำหรับสถานศึกษาหน่วยเบิก
แนวทางการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายธีร์ ภวังคนันท์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
และสินทรัพย์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง