home

งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์/ค่่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำและการพัฒนาคุณภาพการเรียน ...
ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/นิเทศ ติดตาม สำหรับ สพท./ค่าตอบแทนครูในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ ระยะเวลา 5 เดือน (พ.ค. – ก.ย. 67) และซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบมาตรฐานสำหรับ ...
1.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นค 3940 นครสวรรค์ 2.ค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3.ค่าใช้จ่ายในโครงการถอดบทเรียน ...
ค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ์ฯ ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ศธ-04002_ว2091ดาวน์โหลด ...
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-12 พ.ค.67 ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี ศธ-04002_ว2090ดาวน์โหลด ...
1.ค่าใชัจ่ายในการดำเนินการจัดเก็บภาพและข้อมูลในการทำวีดิทัศน์เทิดพระเกียรติ 72 พรรษา 72 กิจกรรม เพื่อการศึกษาไทยที่ยั่งยืน 2.ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีคว ...
ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศธ-04002_ว2073ดาวน์โหลด ...
-ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจัดกิจกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 -ค่าเดินทางเข้าประชุมพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและน ...

ขั้นตอนการเบิกจ่ายตรงผ่านกระเป๋าสุขภาพ

ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี 2566
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
หนังสือคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน การคลังและสินทรัพย์
คู่มือแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ และอาหารกลางวัน
คู่มือการกำหนดกิจกรรมย่อยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน สำหรับสถานศึกษาหน่วยเบิก
แนวทางการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายธีร์ ภวังคนันท์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
และสินทรัพย์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง