การประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 สำนักการคลังและสินทรัพย์ จัดให้มีการประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ร่วมกับนางสาวลิลิน ทรงผาสุก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรของทุกสำนัก/หน่วยงานในส่วนกลาง สพฐ. ได้จัดเตรียมข้อมูลงบประมาณสำหรับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งคาดว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะประกาศใช้ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2567 ทั้งนี้สำนักการคลังและสินทรัพย์

โดยนางสาวศรณ์วรัชท์ ทองเก่า ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นผู้บรรยายกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณ และแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้เกิดความกระจ่างชัด เพื่อให้ทุกสำนัก/หน่วยงานในส่วนกลางได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์