โครงการพัฒนาทักษะการวางแผน สร้างวินัยและองค์ความรู้ทางการเงินและการออม สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเด็นการแก้ปัญหาหนี้สินครูเพื่อยกระดับการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครูและเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นการแก้ปัญหาหนี้สินครูเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนด “โครงการพัฒนาทักษะการวางแผน สร้างวินัยและองค์ความรู้ทางการเงินและการออม” ระหว่างวันที่23 – 24 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม เอส บางกอก นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำหลักสูตรสำหรับการอบรมและเตรียมความพร้อมให้วิทยากรแกนนำพี่เลี้ยงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้นำทางการบริหารการเงิน (Money Coach) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนำทักษะและองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้มีความมั่นคงทางการเงิน และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเด็นการแก้ปัญหาหนี้สินครู โดยผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว