การอบรมสร้างความรับรู้การบริหารงานคลัง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ป้องกันข้อผิดพลาดและการทุจริต

วันที่ 21 มกราคม 2567 ที่โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต
.
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ. ได้ให้ความสำคัญ ตามที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ สพฐ. ทราบ ในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด สพฐ. โดยมีประเด็นที่ตรวจพบต่าง ๆ ซึ่งยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชี และหลักเกณฑ์ ข้อสังเกต ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนั้น จึงต้องมีการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต ให้กับหน่วยงานในสังกัด สพฐ. และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต โดยมี นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายสร้างความตระหนักรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลังและการควบคุมภายใน การดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายตรวจเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ตลอดจนการอภิปรายแนวทางการตรวจสอบรายงานการเงินปี 2566
.
“การจัดอบรมครั้งนี้มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล การควบคุมภายใน และเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบประเด็น และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นแนวทางป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในอนาคตและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้นอีก ซึ่งหากหน่วยงานในสังกัด สพฐ. สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จะส่งผลดีต่อภาพรวมในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานให้มีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 5 สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ที่มา : https://www.facebook.com/obec.pr/posts/788620876631083