ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1826 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง

รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล กับ รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง