ที่ ศธ 04002/ว1460 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 เรื่อง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง

รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล เดือนมีนาคม 2567