ที่ ศธ 04002/ว1846 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/14595 ลงวันที่ 23 เมษายน 2567 (ว 58)