การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2566

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พบปะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่าง “โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะทีมวิทยากร จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการอบรมดังกล่าว โดยมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดิ ไอเดิล โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี
ในการนี้ นางสาวศรณ์วรัชท์ ทองเก่า รองผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสังกัดสำนักส่วนกลาง ได้รับทราบนโยบายด้านการเงินการคลัง และแนวทางการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ในประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา