ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว1533 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2567 

เอกสารแนบ