ที่ ศธ 04002/ว1931 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 33

ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของครูประจำห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก และค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของครูประจำศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 5 เดือน (พ.ค.-ก.ย.67)