ที่ ศธ 04002/ว1923 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 30

ค่าเช่าใช้บริการสัญญาอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.67)