ที่ ศธ 04002/ว1933 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เรื่อง แนวทางการดำเนินการสำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายหลังจากที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ผ่านทางระบบ New GFMIS Thai

รวมรหัสในการโอนจัดสรรงบประมาณ (ปี 2566 ไปพลางก่อน)

รายงานที่ใช้ในการตรวจสอบยอดงบประมาณ