ที่ ศธ 04002/ว1919 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 29

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท และตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และรายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รายการงบปีเดียว