ที่ ศธ 04002/ว1918 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 27

1.ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานพัฒนาการนิเทศการศึกษา ของเครือข่ายนิเทศการศึกษา

2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดความถนัดทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเครื่องมือวัดความสนใจด้านอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4