ที่ ศธ 04002/ว1901 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 25

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำวกว่า 10 ล้านบาท รายการงบปีเดียว