ที่ ศธ 04002/ว1759 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เรื่อง กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 1 ฉบับ (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว52 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567) ที่ ศธ 04002/ว1759 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เรื่อง