ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1624 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567 เรื่อง ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในการปฏิบัติการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรณีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

มติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567