ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1585 ลงวันที่ 22 เมษายน 2567 เรื่อง โอนเงินนอกงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 

ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น และจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้โรงเรียนที่มีอาคารเรียนชำรุดทรุดโทรมขั้นวิกฤตต จำนวน 9 โรง