ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 1532 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 สำรวจรายชื่อผู้รับบำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม 18 เขต ที่มีความประสงค์ขอย้ายฐานข้อมูลไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ 20 เขต