ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1494 ลงวันที่ 9 เมษายน 2567 เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง

(สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว173 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567)