ที่ ศธ 04002/1395 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 243 (โอนกลับส่วนกลาง)

โอนงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ข

ข้ามไปยังทูลบาร์