ที่ ศธ 04002/ว1353 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 242

เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับขยายเขตติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟ้า

ข้ามไปยังทูลบาร์