ที่ ศธ 04002/1352 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 241

ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้ามไปยังทูลบาร์