ที่ ศธ 04002/ว1343 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 240

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ระดับ ม.ต้น ระะยที่ 2 ปีที่ 2 สำหรับกิจกรรมที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการโครงการและจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมกำหนดแนวทางวิจัย ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ระดับ ม.ต้น ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-1มี.ค. 67 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์

ข้ามไปยังทูลบาร์