ที่ ศธ 04002/ว1334 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 237

ค่าเดินทางเข้าอบรมสัมมนาพัฒนาสมรรถนะคณะทำงานและวิทยากรสภานักเรียนฯ ระหว่างวันที่ 1-5 เม.ย.67 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ/ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ทวิศึกษาแนวใหม่)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ค่าเดินทางเข้าประชุมการจัดทำชุดแบบฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านการอ่านอย่างฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA ระหว่างวันที่ 17-19 มี.ค.67 ณ โรงแรมปริ้นส์ตั้น กรุงเทพฯ

ข้ามไปยังทูลบาร์