ที่ ศธ 04002/ว1333 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 239

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบดำเนิน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ของ สพฐ. ครั้งที่ 1/2567/การประชุมการพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี สพท./ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ข้ามไปยังทูลบาร์