ที่ ศธ 04002/ว1319 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 238

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ Financial Literacy/Coaching เป้าหมายชีวิต/เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง

ข้ามไปยังทูลบาร์