ที่ ศธ 04002/ว1318 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 234

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม สร้างความเข้าใจฯเพื่อรับเครื่องหมย”คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ.”/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสร้างเข้าใจฯ ทวีศึกษาแนวใหม่/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสนับสนุนจัดกิจกรรมการศึกษาฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

ข้ามไปยังทูลบาร์