ที่ ศธ 04002/ว1272 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 233

ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามฯ และรายจัดประชุมฯ รวมทั้งการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายฯ/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมพัฒนาทางภาษา และเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อการต่อยอดด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพในระดับสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระดับภูมิภาค

ข้ามไปยังทูลบาร์