ที่ ศธ 04002/ว1271 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 236

ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริแลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 1 เดือน (เมษายน 2567)

ข้ามไปยังทูลบาร์