ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว1314 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผอ.สถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย 133 แห่ง