ที่ ศธ 04002/ว1321 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีในระบบ New GFMIS Thai

แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีในระบบ New GFMIS Thai

ข้ามไปยังทูลบาร์