ที่ ศธ 04002/ว1268 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567 เรื่อง การแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/9603 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567 (ว37)

แจ้งเวียนราชื่อผู้ทิ้งงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์