ศธ 04002/ว 1055 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2567 เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567

ข้ามไปยังทูลบาร์