ที่ ศธ 04002/ว204 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 136 (ค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับเสด็จฯ/ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา)

ข้ามไปยังทูลบาร์