Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2885617
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ปฏิทินกิจกรรม
 ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักและหน่วยงานภายใน สพฐ.
  สำนักอำนวยการ(สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
  สำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.)
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร,)
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก,)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน(ตสน.)
  สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรม
  สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สกสค.
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.พ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
หน้าหลัก >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.) ข่าว/บทความทั้งหมด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์ (15 พ.ย. 2559)
ที่ ศธ 04002/ว473 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559 (3 พ.ย. 2559)
ที่ ศธ 04002/ว314 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (21 ต.ค. 2559)
ที่ ศธ 04002/ว270 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (19 ต.ค. 2559)
ที่ ศธ 04002/ว2766 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ (Specification:Spec) สำหรับครุภัณฑ์ (19 ก.ย. 2559)
ที่ ศธ 04002/ว2700 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 เรื่อง การกำหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเกี่ยวกับขนาดของเครื่องยนต์ฯ (15 ก.ย. 2559)
ที่ ศธ 04002/ว2631 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 เรื่อง คู่มือการใช้งานและรับบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ (7 ก.ย. 2559)
ที่ ศธ 04002/ว2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนสิงหาคม 2559) (1 ก.ย. 2559)
ที่ ศธ 04002/ว394 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเดือนมกราคม 2559) (30 ส.ค. 2559)
ที่ ศธ 04002/ว2435 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3) กรกฎาคม 2559 (24 ส.ค. 2559)
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3638 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ธ.ค. 2558)
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3597 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (26 พ.ย. 2558)
ที่ ศธ 04002/ว3509 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ (19 พ.ย. 2558)
ที่ ศธ 04002/ว3291 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (30 ต.ค. 2558)
ที่ ศธ 04002/ว3290 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (29 ต.ค. 2558)
ที่ ศธ 04002/ว2973 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (22 ก.ย. 2558)
ที่ ศธ 04002/ว1525 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งคู่มือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (4 มิ.ย. 2558)
ที่ ศธ 04002/ว1388 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการวัสดุการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (25 พ.ค. 2558)
ที่ ศธ 04002/ว1096 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (20 เม.ย. 2558)
ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับมัธยมศึกษา (17 มี.ค. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ร้องทุกข็/ร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )