Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2885617
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ปฏิทินกิจกรรม
 ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักและหน่วยงานภายใน สพฐ.
  สำนักอำนวยการ(สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
  สำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.)
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร,)
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก,)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน(ตสน.)
  สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรม
  สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สกสค.
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.พ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
หน้าหลัก >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.) ข่าว/บทความทั้งหมด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

ที่ ศธ 04002/ว2435 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3) กรกฎาคม 2559 (24 ส.ค. 2559)
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3638 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ธ.ค. 2558)
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3597 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (26 พ.ย. 2558)
ที่ ศธ 04002/ว3509 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ (19 พ.ย. 2558)
ที่ ศธ 04002/ว3291 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (30 ต.ค. 2558)
ที่ ศธ 04002/ว3290 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (29 ต.ค. 2558)
ที่ ศธ 04002/ว2973 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (22 ก.ย. 2558)
ที่ ศธ 04002/ว1525 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งคู่มือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (4 มิ.ย. 2558)
ที่ ศธ 04002/ว1388 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการวัสดุการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (25 พ.ค. 2558)
ที่ ศธ 04002/ว1096 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (20 เม.ย. 2558)
ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับมัธยมศึกษา (17 มี.ค. 2558)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "ร.ร.สังกัด สพท. สพฐ. (ครุภัณ์ฑ์ดนตรี) เล่มที่ 5/5 (23 ก.พ. 2558)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพฐ. (ครุภัณฑ์ดนตรี) เล่มที่ 5/5 (23 ก.พ. 2558)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "ร.ร. สังกัด สพท.สพฐ."(ครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) เล่มที่ 1/5 (12 ก.พ. 2558)
ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับมัธยมศึกษา (4 ก.พ. 2558)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร.ร.สังกัด สศศ.สพฐ. (ครุภัณฑ์การศึกษา) เล่มที่ 1/5 (23 ม.ค. 2558)
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว163 ลงวันที่ 20 มกราคม 2558 เรื่อง รายการ ราคา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง เพิ่มเติม เป็นครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ (Shopping List) (23 ม.ค. 2558)
ที่ ศธ 04002/ว32 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558 เรื่อง การจัดซื้อครุถัณฑ์ (9 ม.ค. 2558)
ที่ ศธ 04002/ว21 ลงวันที่ 6 มกราคม 2558 เรื่อง การจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (7 ม.ค. 2558)
ที่ ศธ 04002/ว3581 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (คณิตศาสตร์สู่สากลระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา) (29 ธ.ค. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>
ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ร้องทุกข็/ร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )