Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2885617
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ปฏิทินกิจกรรม
 ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักและหน่วยงานภายใน สพฐ.
  สำนักอำนวยการ(สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
  สำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.)
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร,)
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก,)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน(ตสน.)
  สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรม
  สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สกสค.
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.พ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว3148 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558) งบกลาง(ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัวประเทศ) (31 ธ.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว3088 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (31 ธ.ค. 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3559 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน ของ สพฐ. ปี 2559 (เพิ่มเติม) (30 พ.ย. 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3529 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (27 พ.ย. 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3481 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจงบกลางค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (ทุกหน่วยเบิกจ่าย) (27 พ.ย. 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3480 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2559 งบลงทุน (ทุกหน่วยเบิกจ่าย) (27 พ.ย. 2558)
  ที่ ศธ 04002/3590 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (25 พ.ย. 2558)
  ที่ ศธ 04002/3591 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสระแก้ว (25 พ.ย. 2558)
  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 (ไตรมาสที่ 4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (25 พ.ย. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว3587 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 125 (กิจกรรมการรณรงค์เฝ้าระวังเหตุนักเรียนความประพฤติไม่เหมาะสม) (25 พ.ย. 2558)
 
ข้อมูลทั้งหมด
  เรื่อง ประมวลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนตุลาคม 2558 (23 พ.ย. 2558)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (23 พ.ย. 2558)
  เรียน เจ้าหน้าที่ตั้งเบิกในระบบ GFMIS ทุกหน่วยเบิก เรื่อง การระบุกิจกรรมย่อย ปี 2559 (16 พ.ย. 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3320 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เรื่อง การสอบยันยอดเงินฝากคลังของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด (30 ต.ค. 2558)
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง สพฐ. จะดำเนินการปิดงวดบัญชีประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 2 พ.ย.58 (26 ต.ค. 2558)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (21 ต.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว3009 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2558 (25 ก.ย. 2558)
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิก ขอให้หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งหยุดดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบทรัพย์สินเข้าในเดือนสิงหาคม 2558 ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558 (23 ก.ย. 2558)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (21 ก.ย. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว2909 ลงวันที่ 16 กันยายน 2558 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างและการบันทึกปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2558 ในระบบ GFMIS (17 ก.ย. 2558)
ข้อมูลทั้งหมด
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(2) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (28 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 2 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ด้านการเงินการคลัง) (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรม "บรรยายธรรม" โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 และ 31 สิงหาคม 2550 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติธรรม ณ แดนมหามงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (18 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (18 ม.ค. 2551)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว3081 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่อง คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน (13 ต.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว2812 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (30 ก.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1499 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3) (12 มิ.ย. 2557)
  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น (สำนักการคลังและสินทรัพย์) (21 มี.ค. 2556)
  เอกสาร หลักสูตรการพัมนาองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2555 (12 ก.ค. 2555)
  ประมวลประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายการเงิน การคลัง ของส่วนราชการ (เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานทางวิชาการของ นางสาวสิริอร โรจน์โสทร) (24 ธ.ค. 2553)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว26 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (12 มี.ค. 2553)
  ที่ นร 0203/ว109 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (2 มิ.ย. 2552)
  สำหรับผู้มีปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้งานติดต่อ 022885617 (29 พ.ค. 2552)
  ประกาศ ภาระหน้าที่การดูแลระบบชั่วคราวของผู้ดูแลระบบ (29 พ.ค. 2552)
ข้อมูลทั้งหมด
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ข่าว/บทความล่าสุด
ที่ ศธ 04002/3590 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (25/11/2015 08:03:21)
ที่ ศธ 04002/3591 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสระแก้ว (25/11/2015 08:02:02)
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 (ไตรมาสที่ 4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (25/11/2015 07:08:28)
ที่ ศธ 04002/ว3587 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 125 (กิจกรรมการรณรงค์เฝ้าระวังเหตุนักเรียนความประพฤติไม่เหมาะสม) (25/11/2015 06:27:21)
ที่ ศธ 04002/ว3582 ลงวันที่ 24 พฤศิจกายน 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 122 (ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการกิจกรรมลูกเสือ ณ โรงแรมเขาใหญ่) (25/11/2015 06:24:02)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
เรื่อง:
ชื่อผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน :
E-mail address :
เบอร์โทรศัพท์:
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน :
หน่วยงานที่รับเรื่อง:
 
ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ร้องทุกข็/ร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )