Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2885617
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ปฏิทินกิจกรรม
 ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักและหน่วยงานภายใน สพฐ.
  สำนักอำนวยการ(สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
  สำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.)
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร,)
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก,)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน(ตสน.)
  สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรม
  สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สกสค.
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.พ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว1947 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เรื่อง โครงการ"การประชุมสัมมนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง" (15 ส.ค. 2557)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2039 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(ว53) (8 ส.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว2084 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 723(อบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างทั้งระบบ สพป. สพม. 11 เขต) (31 ก.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว2083 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 725 (พิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชาวเขาเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อ 26 ธ.ค.56) (31 ก.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/2082 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 726 (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) (31 ก.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว2081 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 718 (ติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า) (31 ก.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว2086 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ กค 0406.5/ว49 ,ว 158 และ กค0406.5/ว181 (31 ก.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว2053 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 713(ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง) (30 ก.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว2071 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 717 (การแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ) (30 ก.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว2070 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 719 (สพป.ตราด และ ระนอง) (30 ก.ค. 2557)
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว1926 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (22 ก.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว 1718 ลว. 2 ก.ค.57 เรื่องคู่มือผู้ซื้อผู้รับใบอนุญาต มอก.1494-2541 : โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 : เก้าอี้เรียน (8 ก.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1746 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 (4 ก.ค. 2557)
  เร่งรัดรายการคงค้างไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 ในระบบ GFMIS (1 ก.ค. 2557)
  การส่งอีเมล์ แบบรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ(ตามหนังสือ สพฐ. ว 1573) (30 มิ.ย. 2557)
  แบบรายงานข้อมูลตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1573 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 (ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ (ว53) (30 มิ.ย. 2557)
  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2557(ไตรมาสที่2) สพฐ. (30 พ.ค. 2557)
  ด่วนที่สุด แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายที่มีชื่อตามแนบติดต่อกรมบัญชีกลางด่วน (30 พ.ค. 2557)
  ด่วนที่สุด เรื่อง รายชื่อหน่วยเบิกที่ยังไม่ได้จัดรับรองความถูกต้องของรายงานค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS ประจำปี 2556 (โรงเรียน / ศูนย์การศึกษาพิเศษ) (30 พ.ค. 2557)
  ข้อผิดพลาดจากการระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้า (26 พ.ค. 2557)
ข้อมูลทั้งหมด
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(2) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (28 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 2 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ด้านการเงินการคลัง) (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรม "บรรยายธรรม" โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 และ 31 สิงหาคม 2550 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติธรรม ณ แดนมหามงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (18 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (18 ม.ค. 2551)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว1499 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3) (12 มิ.ย. 2557)
  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น (สำนักการคลังและสินทรัพย์) (21 มี.ค. 2556)
  เอกสาร หลักสูตรการพัมนาองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2555 (12 ก.ค. 2555)
  ประมวลประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายการเงิน การคลัง ของส่วนราชการ (เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานทางวิชาการของ นางสาวสิริอร โรจน์โสทร) (24 ธ.ค. 2553)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว26 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (12 มี.ค. 2553)
  ที่ นร 0203/ว109 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (2 มิ.ย. 2552)
  สำหรับผู้มีปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้งานติดต่อ 022885617 (29 พ.ค. 2552)
  ประกาศ ภาระหน้าที่การดูแลระบบชั่วคราวของผู้ดูแลระบบ (29 พ.ค. 2552)
  การเข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ (29 พ.ค. 2552)
  การลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ (29 พ.ค. 2552)
ข้อมูลทั้งหมด
  เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ (30 ก.ค. 2557)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) เล่มที่ 4/6 (16 ก.ค. 2557)
  แจ้งสเปคครุภัณฑ์ชุดพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษา "ที่ปรับแก้ไข" (3 ก.ค. 2557)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์, ครุภัณฑ์ห้องสมุด) เล่มที่ 5/6 (12 มิ.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ ว1367 ลว. 30 พ.ค.57 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกอบการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(ครุภัณฑ์ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ/วิชาการโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม และโรงเรียนขนาดเล็ก) (2 มิ.ย. 2557)
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ข่าว/บทความล่าสุด
ที่ ศธ 04002/ว2084 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 723(อบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างทั้งระบบ สพป. สพม. 11 เขต) (31/07/2014 08:17:18)
ที่ ศธ 04002/ว2083 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 725 (พิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชาวเขาเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อ 26 ธ.ค.56) (31/07/2014 08:15:49)
ที่ ศธ 04002/2082 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 726 (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) (31/07/2014 08:13:37)
ที่ ศธ 04002/ว2081 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 718 (ติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า) (31/07/2014 07:43:48)
ที่ ศธ 04002/ว2086 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ กค 0406.5/ว49 ,ว 158 และ กค0406.5/ว181 (31/07/2014 06:56:54)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
เรื่อง:
ชื่อผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน :
E-mail address :
เบอร์โทรศัพท์:
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน :
หน่วยงานที่รับเรื่อง:
 
ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ร้องทุกข็/ร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )