Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2885617
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ปฏิทินกิจกรรม
 ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักและหน่วยงานภายใน สพฐ.
  สำนักอำนวยการ(สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
  สำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.)
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร,)
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก,)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน(ตสน.)
  สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรม
  สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สกสค.
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.พ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว3100 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 31(ร่วมประชุมจัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน 3 รุ่น สพป.สพม. 220 แห่ง) (31 ต.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/3099 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 34 (สพม. เขต 34) (31 ต.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว3098 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 29(ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ประชุมหน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลักของคนไทย สพป.ลพบุรี 1 สพม และ ร.ร.หน่วยเบิก) (31 ต.ค. 2557)
  ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุนตัวชี้วัดที่ 50 รอบที่ 2 (รายชื่อ สพม.ที่ยังไม่ดำเนินการจัดส่งข้อมูลฯ มีดังนี้ สพม.เขต 11 -12 -15 -20 -25 -26 - 27- 29- 34 - 35 - 37 - 41 - 42) (31 ต.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว3041 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เรื่อง ส่งแบบสำรวจความต้องการสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ (31 ต.ค. 2557)
  การปิดงวดบัญชีและการประมวลผลค่าเสื่อมราคา ประจำปีงบประมาณ 2557 ในระบบ GFMIS (31 ต.ค. 2557)
  ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุน (ตัวชี้วัดที่ 50 ในส่วนของ สพม.) (31 ต.ค. 2557)
  ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุน (ตัวชี้วัดที่ 50) (31 ต.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/3094 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ร.ร.อนุบาลปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1) (30 ต.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว3087 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง จำนวน 2 ฉบับ (29 ต.ค. 2557)
 
ข้อมูลทั้งหมด
  การปิดงวดบัญชีและการประมวลผลค่าเสี่อมราคา ประจำปีงบประมาณ 2557 ในระบบ GFMIS (27 ต.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว 2982 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เรื่อง ปฏิทินการบริหารงบประมาณปี 2558 (17 ต.ค. 2557)
  รายงานสรุปการหักหนี้ หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเดือนปี 10/2557 (13 ต.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว2864 ลว.2 ต.ค.57 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2557 (2 ต.ค. 2557)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2580 ลว.11 กย.57 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS กรณีมีหนี้ผูกพัน (30 ก.ย. 2557)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2557 บำนาญปกติ(922)บำเหน็จรายเดือน(938) (26 ก.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/2598 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557 เรื่อง มาตรการภาครัฐประจำปี 2558 (19 ก.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว2639 ลงวันที่ 18 กันยายน 2557 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างและการบันทึกปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2557 ในระบบ GFMIS (18 ก.ย. 2557)
  การตั้งเบิกค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ของทุกหน่วยเบิก (25 ส.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1926 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (22 ก.ค. 2557)
ข้อมูลทั้งหมด
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(2) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (28 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 2 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ด้านการเงินการคลัง) (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรม "บรรยายธรรม" โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 และ 31 สิงหาคม 2550 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติธรรม ณ แดนมหามงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (18 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (18 ม.ค. 2551)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว2812 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (30 ก.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1499 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3) (12 มิ.ย. 2557)
  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น (สำนักการคลังและสินทรัพย์) (21 มี.ค. 2556)
  เอกสาร หลักสูตรการพัมนาองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2555 (12 ก.ค. 2555)
  ประมวลประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายการเงิน การคลัง ของส่วนราชการ (เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานทางวิชาการของ นางสาวสิริอร โรจน์โสทร) (24 ธ.ค. 2553)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว26 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (12 มี.ค. 2553)
  ที่ นร 0203/ว109 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (2 มิ.ย. 2552)
  สำหรับผู้มีปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้งานติดต่อ 022885617 (29 พ.ค. 2552)
  ประกาศ ภาระหน้าที่การดูแลระบบชั่วคราวของผู้ดูแลระบบ (29 พ.ค. 2552)
  การเข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ (29 พ.ค. 2552)
ข้อมูลทั้งหมด
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ(Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สพฐ.(ครุภัณฑ์ดนตรี) เล่มที่ 5/5 (16 ต.ค. 2557)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ(Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สพฐ.(ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติคณิตศาสตร์, ครุภัณฑ์ห้องสมุด) เล่มที่ 4/5 (16 ต.ค. 2557)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ(Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สพฐ. (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) เล่มที่ 3/5 (16 ต.ค. 2557)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ร.ร. สังกัด สศศ.สพฐ.(ครุภัณฑ์ก่อสร้าง, ครุภัณฑ์การแพทย์, ครุภัณฑ์เกษตร, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ครุภัณฑ์ไฟฟ้า, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, ครุภัณฑ์โรงงาน ฯลฯ ) เล่มที่ 2/5 (16 ต.ค. 2557)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ร.ร.สังกัด สศศ.สพฐ.(ครุภัณฑ์การศึกษา) เล่มที่ 1/5 (16 ต.ค. 2557)
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ข่าว/บทความล่าสุด
ที่ ศธ 04002/ว3100 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 31(ร่วมประชุมจัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน 3 รุ่น สพป.สพม. 220 แห่ง) (31/10/2014 03:49:49)
ที่ ศธ 04002/3099 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 34 (สพม. เขต 34) (31/10/2014 03:48:08)
ที่ ศธ 04002/ว3098 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 29(ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ประชุมหน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลักของคนไทย สพป.ลพบุรี 1 สพม และ ร.ร.หน่วยเบิก) (31/10/2014 03:46:55)
ที่ ศธ 04002/3094 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ร.ร.อนุบาลปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1) (30/10/2014 08:10:24)
ที่ ศธ 04002/ว3087 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง จำนวน 2 ฉบับ (29/10/2014 08:15:55)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
เรื่อง:
ชื่อผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน :
E-mail address :
เบอร์โทรศัพท์:
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน :
หน่วยงานที่รับเรื่อง:
 
ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ร้องทุกข็/ร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )