Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2885617
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ปฏิทินกิจกรรม
 ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักและหน่วยงานภายใน สพฐ.
  สำนักอำนวยการ(สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
  สำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.)
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร,)
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก,)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน(ตสน.)
  สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรม
  สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สกสค.
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.พ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว1947 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เรื่อง โครงการ"การประชุมสัมมนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง" (15 ส.ค. 2557)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1711 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เรื่อง โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินด้วยระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) (25 ก.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1963 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 659 (งบดำเนินงาน ,เงินอุดหนุน ดำเนินการโครงการโรงรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)) (24 ก.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1907 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 668 (ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/56) (24 ก.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/1906 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 664 (โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก) (24 ก.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1905 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 669(ค่าพาหนะรับ-ส่ง ภาคเรียน 1/57 เพิ่มเติม) (24 ก.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1904 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 660(ค่าใช้จ่ายให้ศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) (24 ก.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1903 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 657 (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดครงการศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.) (24 ก.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/1959 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 690 (สพม. เขต 15) (24 ก.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1960 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 687(สพป.นนทบุรี เขต 1 และสพป.ขอนแก่น เขต 1) (24 ก.ค. 2557)
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว1926 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (22 ก.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว 1718 ลว. 2 ก.ค.57 เรื่องคู่มือผู้ซื้อผู้รับใบอนุญาต มอก.1494-2541 : โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 : เก้าอี้เรียน (8 ก.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1746 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 (4 ก.ค. 2557)
  เร่งรัดรายการคงค้างไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 ในระบบ GFMIS (1 ก.ค. 2557)
  การส่งอีเมล์ แบบรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ(ตามหนังสือ สพฐ. ว 1573) (30 มิ.ย. 2557)
  แบบรายงานข้อมูลตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1573 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 (ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ (ว53) (30 มิ.ย. 2557)
  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2557(ไตรมาสที่2) สพฐ. (30 พ.ค. 2557)
  ด่วนที่สุด แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายที่มีชื่อตามแนบติดต่อกรมบัญชีกลางด่วน (30 พ.ค. 2557)
  ด่วนที่สุด เรื่อง รายชื่อหน่วยเบิกที่ยังไม่ได้จัดรับรองความถูกต้องของรายงานค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS ประจำปี 2556 (โรงเรียน / ศูนย์การศึกษาพิเศษ) (30 พ.ค. 2557)
  ข้อผิดพลาดจากการระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้า (26 พ.ค. 2557)
ข้อมูลทั้งหมด
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(2) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (28 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 2 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ด้านการเงินการคลัง) (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรม "บรรยายธรรม" โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 และ 31 สิงหาคม 2550 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติธรรม ณ แดนมหามงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (18 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (18 ม.ค. 2551)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว1499 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3) (12 มิ.ย. 2557)
  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น (สำนักการคลังและสินทรัพย์) (21 มี.ค. 2556)
  เอกสาร หลักสูตรการพัมนาองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2555 (12 ก.ค. 2555)
  ประมวลประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายการเงิน การคลัง ของส่วนราชการ (เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานทางวิชาการของ นางสาวสิริอร โรจน์โสทร) (24 ธ.ค. 2553)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว26 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (12 มี.ค. 2553)
  ที่ นร 0203/ว109 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (2 มิ.ย. 2552)
  สำหรับผู้มีปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้งานติดต่อ 022885617 (29 พ.ค. 2552)
  ประกาศ ภาระหน้าที่การดูแลระบบชั่วคราวของผู้ดูแลระบบ (29 พ.ค. 2552)
  การเข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ (29 พ.ค. 2552)
  การลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ (29 พ.ค. 2552)
ข้อมูลทั้งหมด
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) เล่มที่ 4/6 (16 ก.ค. 2557)
  แจ้งสเปคครุภัณฑ์ชุดพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษา "ที่ปรับแก้ไข" (3 ก.ค. 2557)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์, ครุภัณฑ์ห้องสมุด) เล่มที่ 5/6 (12 มิ.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ ว1367 ลว. 30 พ.ค.57 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกอบการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(ครุภัณฑ์ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ/วิชาการโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม และโรงเรียนขนาดเล็ก) (2 มิ.ย. 2557)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา), ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์, ครุภัณฑ์การศึกษาพิเศษ) เล่มที่ 1/6 (29 พ.ค. 2557)
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ข่าว/บทความล่าสุด
ที่ ศธ 04002/ว1963 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 659 (งบดำเนินงาน ,เงินอุดหนุน ดำเนินการโครงการโรงรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)) (24/07/2014 06:08:37)
ที่ ศธ 04002/ว1907 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 668 (ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/56) (24/07/2014 03:42:23)
ที่ ศธ 04002/1906 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 664 (โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก) (24/07/2014 03:38:57)
ที่ ศธ 04002/ว1905 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 669(ค่าพาหนะรับ-ส่ง ภาคเรียน 1/57 เพิ่มเติม) (24/07/2014 03:36:46)
ที่ ศธ 04002/ว1904 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 660(ค่าใช้จ่ายให้ศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) (24/07/2014 03:34:51)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
เรื่อง:
ชื่อผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน :
E-mail address :
เบอร์โทรศัพท์:
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน :
หน่วยงานที่รับเรื่อง:
 
ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ร้องทุกข็/ร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )