Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2885617
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ปฏิทินกิจกรรม
 ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักและหน่วยงานภายใน สพฐ.
  สำนักอำนวยการ(สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
  สำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.)
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร,)
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก,)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน(ตสน.)
  สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรม
  สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สกสค.
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.พ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ด่วนที่สุด รายการเงินตกเบิกค่าจ้างครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (1ต.ค.55 -30 กย.56) (30 เม.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว962 ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 เรื่อง การโนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 363 (ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) (18 เม.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/964 ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 370 (ประชุมปฏิบัติการการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะความพิการ "31 มี.ค. - 2 เม.ย.57 ร.ร.เฟริสท์ กทม." รร.ศศ.) (18 เม.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว876 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 29 (ค่าใช้จ่ายในการประเมินปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน) (18 เม.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว874 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 30 (ค่าใช้จ่ายในการประชุมคัดเลือกกรรมการ) (18 เม.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว878 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 31 (ค่าตอบแทนพิเศษที่สอนนักเรียนพิการ) (18 เม.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว961 ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 366 (ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี่เพื่อการจัดการฯ) (18 เม.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว960 ลงวันที่่ 18 เมษายน 2557 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 367 (ค่าอาหารกลางวันเพิ่มเติมของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาฯ) (18 เม.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว938 ลงวันที่ 17 เมษายน 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 362 (22-25 เม.ย.57 ร.ร.รอแยล เบญจา กทม.) (18 เม.ย. 2557)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 758 ลงวันที่ 27 มีนาคม 257 เรื่อง รายงานสถานะการดำเนินงาน รายการงบลงทุน งบประมาณปี พ.ศ. 2557 (18 เม.ย. 2557)
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ด่วนที่สุด เรื่อง รายชื่อหน่วยเบิกที่ยังไม่ได้จัดรับรองความถูกต้องของรายงานค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS ประจำปี 2556 (โรงเรียน / ศูนย์การศึกษาพิเศษ) (25 เม.ย. 2557)
  ด่วนที่สุด เรื่อง รายชื่อหน่วยเบิกที่ยังไม่ได้จัดรับรองความถูกต้องของรายงานค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS ประจำปี 2556 (สพป., สพม.) (25 เม.ย. 2557)
  ด่วนที่สุด รายชื่อหน่วยเบิกจ่ายที่ สพฐ. ยังไม่ได้รับสำเนาคำสั่งตามที่ ศธ 04002/ว 2934 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556 (11 เม.ย. 2557)
  ด่วนมาก เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 (10 เม.ย. 2557)
  ด่วน เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 (2 เม.ย. 2557)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ปีงบประมาณ 2557 บำนาญปกติ(922) บำเหน็จรายเดือน(938) ประจำเดือนมีนาคม 2557 (20 มี.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว652 ลว.19 มีค.57 ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว16 ลว.4 มีค.57 เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ฯ (20 มี.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว599 ลว.14มีค.57 เรื่องมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2557 (17 มี.ค. 2557)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2557 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (24 ก.พ. 2557)
  เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2556 (5 ก.พ. 2557)
ข้อมูลทั้งหมด
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(2) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (28 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 2 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ด้านการเงินการคลัง) (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรม "บรรยายธรรม" โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 และ 31 สิงหาคม 2550 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติธรรม ณ แดนมหามงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (18 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (18 ม.ค. 2551)
ข้อมูลทั้งหมด
  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น (สำนักการคลังและสินทรัพย์) (21 มี.ค. 2556)
  เอกสาร หลักสูตรการพัมนาองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2555 (12 ก.ค. 2555)
  ประมวลประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายการเงิน การคลัง ของส่วนราชการ (เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานทางวิชาการของ นางสาวสิริอร โรจน์โสทร) (24 ธ.ค. 2553)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว26 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (12 มี.ค. 2553)
  ที่ นร 0203/ว109 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (2 มิ.ย. 2552)
  สำหรับผู้มีปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้งานติดต่อ 022885617 (29 พ.ค. 2552)
  ประกาศ ภาระหน้าที่การดูแลระบบชั่วคราวของผู้ดูแลระบบ (29 พ.ค. 2552)
  การเข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ (29 พ.ค. 2552)
  การลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ (29 พ.ค. 2552)
  การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่งข้อมูลในระบบราชการ (29 พ.ค. 2552)
ข้อมูลทั้งหมด
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ข่าว/บทความล่าสุด
ที่ ศธ 04002/ว962 ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 เรื่อง การโนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 363 (ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) (18/04/2014 08:16:09)
ที่ ศธ 04002/964 ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 370 (ประชุมปฏิบัติการการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะความพิการ "31 มี.ค. - 2 เม.ย.57 ร.ร.เฟริสท์ กทม." รร.ศศ.) (18/04/2014 07:42:48)
ที่ ศธ 04002/ว876 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 29 (ค่าใช้จ่ายในการประเมินปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน) (18/04/2014 07:38:58)
ที่ ศธ 04002/ว874 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 30 (ค่าใช้จ่ายในการประชุมคัดเลือกกรรมการ) (18/04/2014 07:37:19)
ที่ ศธ 04002/ว878 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 31 (ค่าตอบแทนพิเศษที่สอนนักเรียนพิการ) (18/04/2014 07:35:49)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
เรื่อง:
ชื่อผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน :
E-mail address :
เบอร์โทรศัพท์:
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน :
หน่วยงานที่รับเรื่อง:
 
ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ร้องทุกข็/ร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )