Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2885617
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ปฏิทินกิจกรรม
 ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักและหน่วยงานภายใน สพฐ.
  สำนักอำนวยการ(สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
  สำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.)
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร,)
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก,)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน(ตสน.)
  สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรม
  สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สกสค.
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.พ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข้อมูลทั้งหมด
  แผนที่โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ สำหรับอบรมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวน 8 รุ่น (ทุกหน่วยเบิกจ่าย 548 หน่วยเบิก) (19 ส.ค. 2559)
  อบรมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวน 8 รุ่น (ทุกหน่วยเบิกจ่าย 548 หน่วยเบิก) (19 ส.ค. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว1360 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 641 (22-27 พ.ค.59 ร.ร.อะเดรียติด พาเลช กทม.) (24 พ.ค. 2559)
  ด่วนที่สุด ให้ทุกหน่วยเบิกที่มีรายชื่อตามตารางข้างล่างชี้แจงปัญหาที่ยังก่อหนี้ไม่ได้เขียนลงในช่องว่าง ส่งทางโทรสาร 02 628 5113 ภายในวันพุธที่ 25 พฤษภาคา 2559 เวลา 16.00 น. (23 พ.ค. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว1365 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 645 (การศึกษานำร่องการใช้งาน IPv6) (23 พ.ค. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว1364 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 657 (ค่าตอบแทนจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ครั้งที่ 2 "เม.ย.-ก.ย.59") (23 พ.ค. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว1363 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 656 (ค่าตอบแทนจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ครั้งที่ 2 เม.ย.-ก.ย59) (23 พ.ค. 2559)
  ที่ ศธ 04002/1362 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2259 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 655 (การจัดนิทรรศการโครงการเรื่องบ้านภาษาอังกฤษในการประชุม"นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" สพป.ศรีสะเกษ เขต 4) (23 พ.ค. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว1361 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 648 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมประชุมผู้รับผิดชอบการจัดที่พักนอนให้กับนักเรียพักนอนในโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร) (23 พ.ค. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว1352 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 630 (จัดนิทรรศการโครงการอ่านออกเขียนได้) (23 พ.ค. 2559)
 
ข้อมูลทั้งหมด
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (23 พ.ค. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว1254 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ขอขยายเวลาปิดหน่วยเบิกจ่ายของโรงเรียนในระบบ GFMIS (4 พ.ค. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว1160 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 เรื่อง การจัดทำข้อมูลโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง กระทวงการคลัง (27 เม.ย. 2559)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (19 เม.ย. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว1030 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่้อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2559 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (18 เม.ย. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว774 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวการปฏิบัติงานในระบบสินทรัพย์ถาวร GFMIS Web Online (31 มี.ค. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว853 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้ายในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 (29 มี.ค. 2559)
  เรื่อง รายงานค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2258 (25 มี.ค. 2559)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (21 มี.ค. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว551 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (26 ก.พ. 2559)
ข้อมูลทั้งหมด
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(2) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (28 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 2 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ด้านการเงินการคลัง) (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรม "บรรยายธรรม" โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 และ 31 สิงหาคม 2550 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติธรรม ณ แดนมหามงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (18 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (18 ม.ค. 2551)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว3081 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่อง คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน (13 ต.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว2812 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (30 ก.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1499 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3) (12 มิ.ย. 2557)
  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น (สำนักการคลังและสินทรัพย์) (21 มี.ค. 2556)
  เอกสาร หลักสูตรการพัมนาองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2555 (12 ก.ค. 2555)
  ประมวลประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายการเงิน การคลัง ของส่วนราชการ (เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานทางวิชาการของ นางสาวสิริอร โรจน์โสทร) (24 ธ.ค. 2553)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว26 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (12 มี.ค. 2553)
  ที่ นร 0203/ว109 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (2 มิ.ย. 2552)
  สำหรับผู้มีปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้งานติดต่อ 022885617 (29 พ.ค. 2552)
  ประกาศ ภาระหน้าที่การดูแลระบบชั่วคราวของผู้ดูแลระบบ (29 พ.ค. 2552)
ข้อมูลทั้งหมด
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3638 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ธ.ค. 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3597 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (26 พ.ย. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว3509 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ (19 พ.ย. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว3291 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (30 ต.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว3290 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (29 ต.ค. 2558)
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ข่าว/บทความล่าสุด
ที่ ศธ 04002/ว1360 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 641 (22-27 พ.ค.59 ร.ร.อะเดรียติด พาเลช กทม.) (24/05/2016 01:39:08)
ด่วนที่สุด ให้ทุกหน่วยเบิกที่มีรายชื่อตามตารางข้างล่างชี้แจงปัญหาที่ยังก่อหนี้ไม่ได้เขียนลงในช่องว่าง ส่งทางโทรสาร 02 628 5113 ภายในวันพุธที่ 25 พฤษภาคา 2559 เวลา 16.00 น. (23/05/2016 08:30:31)
ที่ ศธ 04002/ว1365 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 645 (การศึกษานำร่องการใช้งาน IPv6) (23/05/2016 08:29:57)
ที่ ศธ 04002/ว1364 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 657 (ค่าตอบแทนจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ครั้งที่ 2 "เม.ย.-ก.ย.59") (23/05/2016 08:28:59)
ที่ ศธ 04002/ว1363 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 656 (ค่าตอบแทนจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ครั้งที่ 2 เม.ย.-ก.ย59) (23/05/2016 08:27:23)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
เรื่อง:
ชื่อผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน :
E-mail address :
เบอร์โทรศัพท์:
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน :
หน่วยงานที่รับเรื่อง:
 
ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ร้องทุกข็/ร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )