Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2885617
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ปฏิทินกิจกรรม
 ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักและหน่วยงานภายใน สพฐ.
  สำนักอำนวยการ(สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
  สำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.)
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร,)
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก,)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน(ตสน.)
  สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรม
  สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สกสค.
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.พ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1422 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนทุกรายการที่ได้รับจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558 (ขอแก้ไข ที่ ศธ 04002/ว1522 เป็น ที่ ศธ 04002/ว1422) (25 พ.ค. 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/1445 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัตเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผุกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอคารเรียน (โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ) (25 พ.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1440 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 603 (ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ๆ ละ 1,000,000.-) (25 พ.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1439 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 595 (โครงการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. ครั้งที่ 12) (25 พ.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1441 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 596 (ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมการจัดทำคู่มือการนิเทศ 5 กลุ่มสาระรการเรียนรู้หลัก) (25 พ.ค. 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/1444 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน (โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์) (25 พ.ค. 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/1447 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ค่าก่อสร้างโรงเรียนวัดคลองสน) (25 พ.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1438 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 601 (21 - 22 พ.ค.58 บริเวณ ศธ.) (25 พ.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1436 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 604 (ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทศรรการในงานมิติใหม่การศึกษาเดินหน้าประเทศไทย) (22 พ.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/1435 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 597 (การแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ดเกมเอแม็ทคำคมและซุโดกุระดับชาติ ให้สพม. เขต 2) (22 พ.ค. 2558)
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1422 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนทุกรายการที่ได้รับจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558 (ขอแก้ไข ที่ ศธ 04002/ว1522 เป็น ที่ ศธ 04002/ว1422) (22 พ.ค. 2558)
  เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนเมษายน 2558 (22 พ.ค. 2558)
  ประมวลผลค่าเสื่อมราคมประจำเดือนมีนาคม 2558 (29 เม.ย. 2558)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (22 เม.ย. 2558)
  ประกาศ ด่วนที่สุด ให้หน่วยเบิกจ่ายที่มีชื่อติดต่อมายัง สพฐ. ภายในวันที่ 11 เมษายน 2558 มิฉะนั้นจะถูกตัดงบประมาณ (9 เม.ย. 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว791 เรื่อง เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนทุกรายการที่ได้รับจัดสรรให้ได้ภายใน 31 มีนาคม 2558 (31 มี.ค. 2558)
  ด่วนที่สุด ให้หน่วยเบิกจ่ายปรับปรุงหรือเพิ่มข้อมูลในรายงาน Online (รายงานที่ 2 และ 3) ภายในวันที่ 31 มี.ค.58 (30 มี.ค. 2558)
  เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการจัดส่งทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ (30 มี.ค. 2558)
  ด่วนที่สุด ให้หน่วยเบิกจ่ายรายชื่อดังแนบแก้ไขข้อมูลในรายงาน Online (รายงานที่สอง) เรื่องเดิม ว 652 (27 มี.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว881 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียดรายการบัญชีคงค้าง ณ 19 มี.ค.58 ส่วนที่ 2) (27 มี.ค. 2558)
ข้อมูลทั้งหมด
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(2) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (28 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 2 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ด้านการเงินการคลัง) (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรม "บรรยายธรรม" โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 และ 31 สิงหาคม 2550 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติธรรม ณ แดนมหามงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (18 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (18 ม.ค. 2551)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว2812 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (30 ก.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1499 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3) (12 มิ.ย. 2557)
  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น (สำนักการคลังและสินทรัพย์) (21 มี.ค. 2556)
  เอกสาร หลักสูตรการพัมนาองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2555 (12 ก.ค. 2555)
  ประมวลประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายการเงิน การคลัง ของส่วนราชการ (เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานทางวิชาการของ นางสาวสิริอร โรจน์โสทร) (24 ธ.ค. 2553)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว26 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (12 มี.ค. 2553)
  ที่ นร 0203/ว109 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (2 มิ.ย. 2552)
  สำหรับผู้มีปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้งานติดต่อ 022885617 (29 พ.ค. 2552)
  ประกาศ ภาระหน้าที่การดูแลระบบชั่วคราวของผู้ดูแลระบบ (29 พ.ค. 2552)
  การเข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ (29 พ.ค. 2552)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว1388 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการวัสดุการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (25 พ.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1096 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (20 เม.ย. 2558)
  ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับมัธยมศึกษา (17 มี.ค. 2558)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "ร.ร.สังกัด สพท. สพฐ. (ครุภัณ์ฑ์ดนตรี) เล่มที่ 5/5 (23 ก.พ. 2558)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพฐ. (ครุภัณฑ์ดนตรี) เล่มที่ 5/5 (23 ก.พ. 2558)
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ข่าว/บทความล่าสุด
ที่ ศธ 04002/ว1388 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการวัสดุการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (25/05/2015 05:21:36)
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1422 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนทุกรายการที่ได้รับจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558 (ขอแก้ไข ที่ ศธ 04002/ว1522 เป็น ที่ ศธ 04002/ว1422) (25/05/2015 02:40:47)
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/1445 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัตเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผุกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอคารเรียน (โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ) (25/05/2015 02:37:34)
ที่ ศธ 04002/ว1440 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 603 (ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ๆ ละ 1,000,000.-) (25/05/2015 02:33:34)
ที่ ศธ 04002/ว1439 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 595 (โครงการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. ครั้งที่ 12) (25/05/2015 02:31:49)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
เรื่อง:
ชื่อผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน :
E-mail address :
เบอร์โทรศัพท์:
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน :
หน่วยงานที่รับเรื่อง:
 
ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ร้องทุกข็/ร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )