Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2885617
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ปฏิทินกิจกรรม
 ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักและหน่วยงานภายใน สพฐ.
  สำนักอำนวยการ(สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
  สำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.)
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร,)
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก,)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน(ตสน.)
  สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรม
  สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สกสค.
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.พ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1796 ลงว้นที่ 24 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายการงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ (3 ก.ค. 2558)
  ประกาศ ด่วนที่สุด ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ชี้แจงปัญหาตามแบบฟอร์มแนบ ภายในวันที่ 2 ก.ค.58 (30 มิ.ย. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1821 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 736 (โครงการคลินิก HR สพฐ. ประจำปี 2558 23-26 มิ.ย.58 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา) (29 มิ.ย. 2558)
  ที่ ศะ 04002/ว1834 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 749 (การแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน นันยางโกลหนูไทยแลนด์เลเจนด์คัพ) (29 มิ.ย. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1822 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 738 (การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) (29 มิ.ย. 2558)
  ที่ ศธ 040002/ว1823 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 739 (ประชุมสรุปรูปแบบการเยี่ยวยาและแผนยุทธศาสตร์จ.ชายแดนภาคใต้และโครงการพัฒนาเครื่อข่ายวิทยุฯ) (29 มิ.ย. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1828 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมารปี 2558 ครั้งที่ 748 (ค่าใช้จ่ายเดินทางและเบี้ยเลี้ยงประชุมวิชาการนานาชาติการพัฒนาเด็กและเยาวชน สพป. 30 เขต) (29 มิ.ย. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1824 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 741 (ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงประชุม เพื่อส่งเสิรมศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน สพป. สพม. ทุกเขต) (29 มิ.ย. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1819 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 742 (สพป.อุดรธานี เขต 1 และ สพป.ราชบุรี เขต 1) (29 มิ.ย. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1829 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 745 (9-10 ก.ค.58 ร.ร.ริเวอร์ไซด์ กทม.) (29 มิ.ย. 2558)
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว1731 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เรื่อง ข้อทักท้วงประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (25 มิ.ย. 2558)
  การประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (23 มิ.ย. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1767 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 (23 มิ.ย. 2558)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 บำนาญหกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (22 มิ.ย. 2558)
  ด่วนที่สุด ที ศธ 04002/ว1642 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เรื่อง การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการรายงานผลงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก (10 มิ.ย. 2558)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (26 พ.ค. 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1422 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนทุกรายการที่ได้รับจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558 (ขอแก้ไข ที่ ศธ 04002/ว1522 เป็น ที่ ศธ 04002/ว1422) (22 พ.ค. 2558)
  เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนเมษายน 2558 (22 พ.ค. 2558)
  ประมวลผลค่าเสื่อมราคมประจำเดือนมีนาคม 2558 (29 เม.ย. 2558)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (22 เม.ย. 2558)
ข้อมูลทั้งหมด
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(2) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (28 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 2 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ด้านการเงินการคลัง) (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรม "บรรยายธรรม" โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 และ 31 สิงหาคม 2550 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติธรรม ณ แดนมหามงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (18 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (18 ม.ค. 2551)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว2812 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (30 ก.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1499 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3) (12 มิ.ย. 2557)
  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น (สำนักการคลังและสินทรัพย์) (21 มี.ค. 2556)
  เอกสาร หลักสูตรการพัมนาองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2555 (12 ก.ค. 2555)
  ประมวลประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายการเงิน การคลัง ของส่วนราชการ (เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานทางวิชาการของ นางสาวสิริอร โรจน์โสทร) (24 ธ.ค. 2553)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว26 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (12 มี.ค. 2553)
  ที่ นร 0203/ว109 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (2 มิ.ย. 2552)
  สำหรับผู้มีปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้งานติดต่อ 022885617 (29 พ.ค. 2552)
  ประกาศ ภาระหน้าที่การดูแลระบบชั่วคราวของผู้ดูแลระบบ (29 พ.ค. 2552)
  การเข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ (29 พ.ค. 2552)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว1525 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งคู่มือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (4 มิ.ย. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1388 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการวัสดุการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (25 พ.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1096 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (20 เม.ย. 2558)
  ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับมัธยมศึกษา (17 มี.ค. 2558)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "ร.ร.สังกัด สพท. สพฐ. (ครุภัณ์ฑ์ดนตรี) เล่มที่ 5/5 (23 ก.พ. 2558)
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ข่าว/บทความล่าสุด
ประกาศ ด่วนที่สุด ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ชี้แจงปัญหาตามแบบฟอร์มแนบ ภายในวันที่ 2 ก.ค.58 (30/06/2015 07:04:35)
ที่ ศธ 04002/ว1821 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 736 (โครงการคลินิก HR สพฐ. ประจำปี 2558 23-26 มิ.ย.58 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา) (29/06/2015 08:10:02)
ที่ ศะ 04002/ว1834 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 749 (การแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน นันยางโกลหนูไทยแลนด์เลเจนด์คัพ) (29/06/2015 08:05:19)
ที่ ศธ 04002/ว1822 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 738 (การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) (29/06/2015 08:02:55)
ที่ ศธ 040002/ว1823 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 739 (ประชุมสรุปรูปแบบการเยี่ยวยาและแผนยุทธศาสตร์จ.ชายแดนภาคใต้และโครงการพัฒนาเครื่อข่ายวิทยุฯ) (29/06/2015 08:01:35)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
เรื่อง:
ชื่อผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน :
E-mail address :
เบอร์โทรศัพท์:
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน :
หน่วยงานที่รับเรื่อง:
 
ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ร้องทุกข็/ร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )