Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2885617
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ปฏิทินกิจกรรม
 ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักและหน่วยงานภายใน สพฐ.
  สำนักอำนวยการ(สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
  สำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.)
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร,)
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก,)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน(ตสน.)
  สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรม
  สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สกสค.
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.พ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว3269 ลว.24 พ.ย.57 เรื่อง การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 12 (ครุภัณฑ์การศึกษา แผ่นที่ 111-237) (19 ธ.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว3269 ลว.24 พ.ย.57 เรื่อง การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 12 (ครุภัณฑ์การศึกษา แผ่นที่ 1-110) (19 ธ.ค. 2557)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3308 ลงวันที่ 26 พฤศิจกายน 2557 เรื่อง ซํกซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (19 ธ.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว3297 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การโอนเงินกันเไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 11 (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม) (19 ธ.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว3242 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 6 (ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตฯ แบบที่ 4) (19 ธ.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว3255 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 5 (จ้างเหมาจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน) (19 ธ.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว3254 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 4 (โรงเรียนที่ประสบอุบัติภัยอาคารเรียนอาคารประกอบชำรุดทรุดโทรม) (19 ธ.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว3253 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 3(ก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน/เขตพื้นที่จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว) (19 ธ.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว3243 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 (ครุภัณฑ์ห้องสมุด Digital) (19 ธ.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว3238 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2(โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.) (19 ธ.ค. 2557)
 
ข้อมูลทั้งหมด
  การประมวลผลค่าเสื่อมราคมประจำเดือนตุลาคม 2557 (21 พ.ย. 2557)
  เลขที่เอกสาร GFMIS บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (21 พ.ย. 2557)
  ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3179 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้บันทึกในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (12 พ.ย. 2557)
  เรียน เจ้าหน้าที่ตั้งเบิกในระบบ GFMIS ทุกหน่วยเบิก (10 พ.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว3152 ลว.6 พ.ย.57 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (7 พ.ย. 2557)
  การปิดงวดบัญชีและการประมวลผลค่าเสี่อมราคา ประจำปีงบประมาณ 2557 ในระบบ GFMIS (27 ต.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว 2982 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เรื่อง ปฏิทินการบริหารงบประมาณปี 2558 (17 ต.ค. 2557)
  รายงานสรุปการหักหนี้ หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเดือนปี 10/2557 (13 ต.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว2864 ลว.2 ต.ค.57 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2557 (2 ต.ค. 2557)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2580 ลว.11 กย.57 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS กรณีมีหนี้ผูกพัน (30 ก.ย. 2557)
ข้อมูลทั้งหมด
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(2) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (28 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 2 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ด้านการเงินการคลัง) (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรม "บรรยายธรรม" โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 และ 31 สิงหาคม 2550 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติธรรม ณ แดนมหามงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (18 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (18 ม.ค. 2551)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว2812 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (30 ก.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1499 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3) (12 มิ.ย. 2557)
  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น (สำนักการคลังและสินทรัพย์) (21 มี.ค. 2556)
  เอกสาร หลักสูตรการพัมนาองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2555 (12 ก.ค. 2555)
  ประมวลประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายการเงิน การคลัง ของส่วนราชการ (เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานทางวิชาการของ นางสาวสิริอร โรจน์โสทร) (24 ธ.ค. 2553)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว26 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (12 มี.ค. 2553)
  ที่ นร 0203/ว109 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (2 มิ.ย. 2552)
  สำหรับผู้มีปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้งานติดต่อ 022885617 (29 พ.ค. 2552)
  ประกาศ ภาระหน้าที่การดูแลระบบชั่วคราวของผู้ดูแลระบบ (29 พ.ค. 2552)
  การเข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ (29 พ.ค. 2552)
ข้อมูลทั้งหมด
  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (1 ธ.ค. 2557)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "ร.ร. สังกัด สพท.สพฐ."(ครุภัณฑ์ดนตรี) เล่มที่ 5/5 (18 พ.ย. 2557)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "ร.ร. สังกัด สพท.สพฐ."(ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) เล่มที่ 3/5 (18 พ.ย. 2557)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "ร.ร. สังกัด สพท.สพฐ." (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์, ครุภัณฑ์ห้องสมุด) เล่มที่ 4/5 (18 พ.ย. 2557)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "ร.ร. สังกัด สพท.สพฐ."(ครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) เล่มที่ 1/5 (18 พ.ย. 2557)
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ข่าว/บทความล่าสุด
ที่ ศธ 04002/ว3320 ลว.27 พ.ย.57 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือของกรมบัญชีกลาง จำนวน 2 ฉบับ (27/11/2014 07:58:20)
ที่ ศธ 04002/ว3323 ลว.27 พ.ย.57 เรื่อง ชี้แจงทำความเข้าใจและกำชับให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินค่าจ้างประจำเดือน (27/11/2014 07:53:27)
ที่ ศธ 04002/ว3302 ลว.26 พ.ย.57 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 87 (งบลงทุน งบผูกพันใหม่ปี 2558-2559) (27/11/2014 07:49:05)
ที่ ศธ 04002/ว3310 ลว.26 พ.ย.57 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 101 (ประชุมสัมมนาศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง 14-16 พ.ย.57 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ) (27/11/2014 07:44:23)
ที่ ศธ 04002/ว3299 ลว.26 พ.ย.57 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 93 (การดำเนินงานเชิงบูรณาการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นของสพฐ./สพป.สพม.ทุกเขต) (27/11/2014 07:36:50)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
เรื่อง:
ชื่อผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน :
E-mail address :
เบอร์โทรศัพท์:
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน :
หน่วยงานที่รับเรื่อง:
 
ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ร้องทุกข็/ร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )