Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2885617
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ปฏิทินกิจกรรม
 ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักและหน่วยงานภายใน สพฐ.
  สำนักอำนวยการ(สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
  สำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.)
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร,)
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก,)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน(ตสน.)
  สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรม
  สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สกสค.
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.พ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว788 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (15 ก.พ. 2560)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว890 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการภาครัฐปี 2560 (31 ธ.ค. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว140 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (30 ธ.ค. 2559)
  ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2954 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (30 ธ.ค. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว942 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 119 (เตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี 2559) (2 ธ.ค. 2559)
  ที่่ ศธ 04002/ว886 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 117 (ค่าจ้างเหมาบริการนายอัครพล อัครพงศ์พันธ์ และ นายบุญสม ทองศรีพราย) (1 ธ.ค. 2559)
  ที่ ศธ 04002/885 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 118 (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง) (1 ธ.ค. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว843 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 106 (โครงการอบรมจัดองค์ความรู้ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ) (30 พ.ย. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว861 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 114 (ค่าใช้จ่ายเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางวิทย์ฯคณิตฯ) (29 พ.ย. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว860 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 113 (ค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) (29 พ.ย. 2559)
 
ข้อมูลทั้งหมด
  แบบสำรวจข้อมูลงบประมาณโรงเรียนดีใก้ลบ้าน (แม่เหล็ก) ตามหนังสือที่ ศธ 04002/ว762 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 (23 พ.ย. 2559)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (21 พ.ย. 2559)
  ประมวลค่าเสื่อมประจำเดือนตุลาคม 2559 (15 พ.ย. 2559)
  ตั้งเบิกในระบบ GF (2 พ.ย. 2559)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (20 ต.ค. 2559)
  เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 (7 ต.ค. 2559)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2911 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (29 ก.ย. 2559)
  "มติ ครม. ที่ นร 0505/36272 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก เบิกจ่่ายภายใน 30 ก.ย.59 และดำเนินการปิดโครงการ" (29 ก.ย. 2559)
  กรมบัญชีกลาง ปฏิทินการจ่าย ประจำเดือน 10/2559 (28 ก.ย. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว2803 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2559 ในระบบ GFMIS (22 ก.ย. 2559)
ข้อมูลทั้งหมด
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(2) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (28 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 2 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ด้านการเงินการคลัง) (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรม "บรรยายธรรม" โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 และ 31 สิงหาคม 2550 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติธรรม ณ แดนมหามงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (18 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (18 ม.ค. 2551)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว3081 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่อง คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน (13 ต.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว2812 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (30 ก.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1499 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3) (12 มิ.ย. 2557)
  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น (สำนักการคลังและสินทรัพย์) (21 มี.ค. 2556)
  เอกสาร หลักสูตรการพัมนาองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2555 (12 ก.ค. 2555)
  ประมวลประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายการเงิน การคลัง ของส่วนราชการ (เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานทางวิชาการของ นางสาวสิริอร โรจน์โสทร) (24 ธ.ค. 2553)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว26 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (12 มี.ค. 2553)
  ที่ นร 0203/ว109 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (2 มิ.ย. 2552)
  สำหรับผู้มีปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้งานติดต่อ 022885617 (29 พ.ค. 2552)
  ประกาศ ภาระหน้าที่การดูแลระบบชั่วคราวของผู้ดูแลระบบ (29 พ.ค. 2552)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์ (15 พ.ย. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว473 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559 (3 พ.ย. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว314 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (21 ต.ค. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว270 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (19 ต.ค. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว2766 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ (Specification:Spec) สำหรับครุภัณฑ์ (19 ก.ย. 2559)
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ข่าว/บทความล่าสุด
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว890 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการภาครัฐปี 2560 (02/12/2016 06:45:08)
ที่ ศธ 04002/ว942 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 119 (เตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี 2559) (02/12/2016 05:55:00)
ที่่ ศธ 04002/ว886 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 117 (ค่าจ้างเหมาบริการนายอัครพล อัครพงศ์พันธ์ และ นายบุญสม ทองศรีพราย) (01/12/2016 07:22:38)
ที่ ศธ 04002/885 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 118 (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง) (01/12/2016 07:20:55)
ที่ ศธ 04002/ว788 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (30/11/2016 02:31:04)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
เรื่อง:
ชื่อผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน :
E-mail address :
เบอร์โทรศัพท์:
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน :
หน่วยงานที่รับเรื่อง:
 
ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ร้องทุกข็/ร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )