Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2885617
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ปฏิทินกิจกรรม
 ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักและหน่วยงานภายใน สพฐ.
  สำนักอำนวยการ(สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
  สำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.)
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร,)
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก,)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน(ตสน.)
  สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรม
  สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สกสค.
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.พ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/233 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 เรื่อง ขอแก้ไขชื่อโรงเรียน (สพป.หนองบัวลำภู เขต 1) (26 ม.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว213 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 261 (ครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ และค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการใน ร.ร.มัธยม) (26 ม.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว198 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 255 (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียน) (26 ม.ค. 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว203 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (23 ม.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว206 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 เรื่อง การโอนเเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 263 (ร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัล"ครูดีในดวงใจ"และ"สพฐ.ดีเด่น" สพป.สพม.ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ) (23 ม.ค. 2558)
  กรมบัญชีกลาง รายงานสรุปการหักหนี้ หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเดือนปี 01/2558 (23 ม.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว199 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่่ 249 (ครุภัณฑ์การศึกษา) (22 ม.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว168 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 248 (ประชุมปฏิบัติการทางไกลผ่านดาวเทียม) (22 ม.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว167 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 250 (ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ครุภัณฑ์สำนักงาน) (22 ม.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว189 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 258 (เป็นวิทยากรในการประชุมประสานแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปีงบประมาณ 2558 ให้ สพป. สพม. ร.ร.หน่วยเบิก 9 แห่ง) (22 ม.ค. 2558)
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว203 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (23 ม.ค. 2558)
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย (22 ม.ค. 2558)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (22 ม.ค. 2558)
  ด่วนที่ เรื่อง ขยายเวลาการบันทึกรายงาน Online (22 ม.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว166 ลงวันที่ 20 มกราคม 2558 เรื่อง ขอให้ส่งข้อมูลปริมาณงาน (21 ม.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว96 การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2557 (19 ม.ค. 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว134 ลงวันที่ 15 มกราคม 2558 เรื่อง การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก (16 ม.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว63 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 เรื่อง มาตรการภาครัฐ เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 (12 ม.ค. 2558)
  ด่วนที่สุด ที ศธ 04002/ว3600 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันภายในมกราคม 2558 (30 ธ.ค. 2557)
  ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3577 ลว. 29 ธ.ค.57 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 (29 ธ.ค. 2557)
ข้อมูลทั้งหมด
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(2) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (28 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 2 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ด้านการเงินการคลัง) (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรม "บรรยายธรรม" โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 และ 31 สิงหาคม 2550 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติธรรม ณ แดนมหามงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (18 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (18 ม.ค. 2551)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว2812 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (30 ก.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1499 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3) (12 มิ.ย. 2557)
  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น (สำนักการคลังและสินทรัพย์) (21 มี.ค. 2556)
  เอกสาร หลักสูตรการพัมนาองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2555 (12 ก.ค. 2555)
  ประมวลประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายการเงิน การคลัง ของส่วนราชการ (เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานทางวิชาการของ นางสาวสิริอร โรจน์โสทร) (24 ธ.ค. 2553)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว26 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (12 มี.ค. 2553)
  ที่ นร 0203/ว109 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (2 มิ.ย. 2552)
  สำหรับผู้มีปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้งานติดต่อ 022885617 (29 พ.ค. 2552)
  ประกาศ ภาระหน้าที่การดูแลระบบชั่วคราวของผู้ดูแลระบบ (29 พ.ค. 2552)
  การเข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ (29 พ.ค. 2552)
ข้อมูลทั้งหมด
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร.ร.สังกัด สศศ.สพฐ. (ครุภัณฑ์การศึกษา) เล่มที่ 1/5 (23 ม.ค. 2558)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพฐ. (ครุภัณฑ์ดนตรี) เล่มี่ 5/5 (23 ม.ค. 2558)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "ร.ร.สังกัด สพท. สพฐ. (ครุภัณ์ฑ์ดนตรี) เล่มที่ 5/5 (23 ม.ค. 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว163 ลงวันที่ 20 มกราคม 2558 เรื่อง รายการ ราคา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง เพิ่มเติม เป็นครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ (Shopping List) (23 ม.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว32 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558 เรื่อง การจัดซื้อครุถัณฑ์ (9 ม.ค. 2558)
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ข่าว/บทความล่าสุด
ที่ ศธ 04002/233 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 เรื่อง ขอแก้ไขชื่อโรงเรียน (สพป.หนองบัวลำภู เขต 1) (26/01/2015 06:11:46)
ที่ ศธ 04002/ว213 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 261 (ครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ และค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการใน ร.ร.มัธยม) (26/01/2015 02:45:53)
ที่ ศธ 04002/ว198 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 255 (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียน) (26/01/2015 02:44:20)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร.ร.สังกัด สศศ.สพฐ. (ครุภัณฑ์การศึกษา) เล่มที่ 1/5 (23/01/2015 06:22:31)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพฐ. (ครุภัณฑ์ดนตรี) เล่มี่ 5/5 (23/01/2015 06:19:12)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
เรื่อง:
ชื่อผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน :
E-mail address :
เบอร์โทรศัพท์:
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน :
หน่วยงานที่รับเรื่อง:
 
ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ร้องทุกข็/ร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )