Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2885617
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ปฏิทินกิจกรรม
 ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักและหน่วยงานภายใน สพฐ.
  สำนักอำนวยการ(สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
  สำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.)
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร,)
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก,)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน(ตสน.)
  สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรม
  สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สกสค.
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.พ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุน (ตัวชี้วัดที่ 50 ในส่วนของ สพม.) (31 ต.ค. 2557)
  ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุน (ตัวชี้วัดที่ 50) (31 ต.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว3041 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เรื่อง สำรวจความต้องการสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ (24 ต.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว3031 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 17 (เพื่อใช้บริหารจัดการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการทุกประเภทช่วย 6 เดือนแรก 1 ต.ค.57-31 มี.ค.58) (24 ต.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว2942 ลว.13 ต.ค.57 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าไฟฟ้า) สพป.สพม.รวม 224 เขต (24 ต.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว3023 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 20 (ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี งปม.58 ครั้งที่ 1) (24 ต.ค. 2557)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (24 ต.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว3021 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 19 (คัดเลือก นร.และสถานศึกษา ระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อรรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป. สพม. 72 แห่ง) (24 ต.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/3022 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 15 (หนองคาย เขต 1) (24 ต.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว3014 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 16 (ค่าจัดประชุมและการแก้ไขปัญหาสถานศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤติ) (22 ต.ค. 2557)
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว 2982 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เรื่อง ปฏิทินการบริหารงบประมาณปี 2558 (17 ต.ค. 2557)
  รายงานสรุปการหักหนี้ หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเดือนปี 10/2557 (13 ต.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว2864 ลว.2 ต.ค.57 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2557 (2 ต.ค. 2557)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2580 ลว.11 กย.57 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS กรณีมีหนี้ผูกพัน (30 ก.ย. 2557)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2557 บำนาญปกติ(922)บำเหน็จรายเดือน(938) (26 ก.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/2598 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557 เรื่อง มาตรการภาครัฐประจำปี 2558 (19 ก.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว2639 ลงวันที่ 18 กันยายน 2557 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างและการบันทึกปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2557 ในระบบ GFMIS (18 ก.ย. 2557)
  การตั้งเบิกค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ของทุกหน่วยเบิก (25 ส.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1926 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (22 ก.ค. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว 1718 ลว. 2 ก.ค.57 เรื่องคู่มือผู้ซื้อผู้รับใบอนุญาต มอก.1494-2541 : โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 : เก้าอี้เรียน (8 ก.ค. 2557)
ข้อมูลทั้งหมด
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(2) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (28 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 2 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ด้านการเงินการคลัง) (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรม "บรรยายธรรม" โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 และ 31 สิงหาคม 2550 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติธรรม ณ แดนมหามงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (18 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (18 ม.ค. 2551)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว2812 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (30 ก.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1499 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3) (12 มิ.ย. 2557)
  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น (สำนักการคลังและสินทรัพย์) (21 มี.ค. 2556)
  เอกสาร หลักสูตรการพัมนาองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2555 (12 ก.ค. 2555)
  ประมวลประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายการเงิน การคลัง ของส่วนราชการ (เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานทางวิชาการของ นางสาวสิริอร โรจน์โสทร) (24 ธ.ค. 2553)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว26 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (12 มี.ค. 2553)
  ที่ นร 0203/ว109 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (2 มิ.ย. 2552)
  สำหรับผู้มีปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้งานติดต่อ 022885617 (29 พ.ค. 2552)
  ประกาศ ภาระหน้าที่การดูแลระบบชั่วคราวของผู้ดูแลระบบ (29 พ.ค. 2552)
  การเข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ (29 พ.ค. 2552)
ข้อมูลทั้งหมด
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ(Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สพฐ.(ครุภัณฑ์ดนตรี) เล่มที่ 5/5 (16 ต.ค. 2557)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ(Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สพฐ.(ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติคณิตศาสตร์, ครุภัณฑ์ห้องสมุด) เล่มที่ 4/5 (16 ต.ค. 2557)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ(Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สพฐ. (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) เล่มที่ 3/5 (16 ต.ค. 2557)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ร.ร. สังกัด สศศ.สพฐ.(ครุภัณฑ์ก่อสร้าง, ครุภัณฑ์การแพทย์, ครุภัณฑ์เกษตร, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ครุภัณฑ์ไฟฟ้า, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, ครุภัณฑ์โรงงาน ฯลฯ ) เล่มที่ 2/5 (16 ต.ค. 2557)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ร.ร.สังกัด สศศ.สพฐ.(ครุภัณฑ์การศึกษา) เล่มที่ 1/5 (16 ต.ค. 2557)
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ข่าว/บทความล่าสุด
ที่ ศธ 04002/ว3041 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เรื่อง สำรวจความต้องการสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ (24/10/2014 08:12:28)
ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุน (ตัวชี้วัดที่ 50 ในส่วนของ สพม.) (24/10/2014 08:11:52)
ที่ ศธ 04002/ว3031 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 17 (เพื่อใช้บริหารจัดการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการทุกประเภทช่วย 6 เดือนแรก 1 ต.ค.57-31 มี.ค.58) (24/10/2014 08:07:23)
ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุน (ตัวชี้วัดที่ 50) (24/10/2014 03:10:19)
ที่ ศธ 04002/ว2942 ลว.13 ต.ค.57 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าไฟฟ้า) สพป.สพม.รวม 224 เขต (24/10/2014 02:58:25)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
เรื่อง:
ชื่อผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน :
E-mail address :
เบอร์โทรศัพท์:
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน :
หน่วยงานที่รับเรื่อง:
 
ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ร้องทุกข็/ร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )