Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2885617
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ปฏิทินกิจกรรม
 ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักและหน่วยงานภายใน สพฐ.
  สำนักอำนวยการ(สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
  สำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.)
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร,)
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก,)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน(ตสน.)
  สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรม
  สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สกสค.
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.พ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/1261 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที 562 (สพม. เขต 15) (7 พ.ค. 2558)
  ที่ ศะ 04002/ว1258 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 560 (การจัดประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพป. สพม. ทุกเขต) (7 พ.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1254 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 555 (ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.58 สพป. สพม. 77 เขต) (7 พ.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1245 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 553 (โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป. 1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี) (7 พ.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1247 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 552 (ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ ประชุมการดำเนินงานและแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 3 รุ่น สพป. สพม. ร.ร.หน่วยเบิก รวม 225 เขต) (6 พ.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/1248 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 557 (ค่าธรรมเนียนศาล สพม. เขต 39) (6 พ.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1246 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 556 (กิจกรรมฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" สพป. สพม. 9 เขต) (6 พ.ค. 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 1222 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (6 พ.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1196 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 เรื่อง แบบสำรวจการศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัวตามกิจกรรมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริการแก่เด็กพิการด้อยโอกาสทุกประเภท (6 พ.ค. 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1197 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (6 พ.ค. 2558)
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ประมวลผลค่าเสื่อมราคมประจำเดือนมีนาคม 2558 (29 เม.ย. 2558)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (22 เม.ย. 2558)
  ประกาศ ด่วนที่สุด ให้หน่วยเบิกจ่ายที่มีชื่อติดต่อมายัง สพฐ. ภายในวันที่ 11 เมษายน 2558 มิฉะนั้นจะถูกตัดงบประมาณ (9 เม.ย. 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว791 เรื่อง เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนทุกรายการที่ได้รับจัดสรรให้ได้ภายใน 31 มีนาคม 2558 (31 มี.ค. 2558)
  ด่วนที่สุด ให้หน่วยเบิกจ่ายปรับปรุงหรือเพิ่มข้อมูลในรายงาน Online (รายงานที่ 2 และ 3) ภายในวันที่ 31 มี.ค.58 (30 มี.ค. 2558)
  เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการจัดส่งทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ (30 มี.ค. 2558)
  ด่วนที่สุด ให้หน่วยเบิกจ่ายรายชื่อดังแนบแก้ไขข้อมูลในรายงาน Online (รายงานที่สอง) เรื่องเดิม ว 652 (27 มี.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว881 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียดรายการบัญชีคงค้าง ณ 19 มี.ค.58 ส่วนที่ 2) (27 มี.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว881 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียดรายการบัญชีคงค้าง ณ 19 มี.ค.58 ส่วนที่ 1) (27 มี.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว881 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 (หนังสือนำ) (27 มี.ค. 2558)
ข้อมูลทั้งหมด
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(2) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (28 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 2 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ด้านการเงินการคลัง) (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรม "บรรยายธรรม" โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 และ 31 สิงหาคม 2550 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติธรรม ณ แดนมหามงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (18 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (18 ม.ค. 2551)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว2812 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (30 ก.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1499 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3) (12 มิ.ย. 2557)
  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น (สำนักการคลังและสินทรัพย์) (21 มี.ค. 2556)
  เอกสาร หลักสูตรการพัมนาองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2555 (12 ก.ค. 2555)
  ประมวลประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายการเงิน การคลัง ของส่วนราชการ (เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานทางวิชาการของ นางสาวสิริอร โรจน์โสทร) (24 ธ.ค. 2553)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว26 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (12 มี.ค. 2553)
  ที่ นร 0203/ว109 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (2 มิ.ย. 2552)
  สำหรับผู้มีปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้งานติดต่อ 022885617 (29 พ.ค. 2552)
  ประกาศ ภาระหน้าที่การดูแลระบบชั่วคราวของผู้ดูแลระบบ (29 พ.ค. 2552)
  การเข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ (29 พ.ค. 2552)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว1096 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (20 เม.ย. 2558)
  ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับมัธยมศึกษา (17 มี.ค. 2558)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "ร.ร.สังกัด สพท. สพฐ. (ครุภัณ์ฑ์ดนตรี) เล่มที่ 5/5 (23 ก.พ. 2558)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพฐ. (ครุภัณฑ์ดนตรี) เล่มที่ 5/5 (23 ก.พ. 2558)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "ร.ร. สังกัด สพท.สพฐ."(ครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) เล่มที่ 1/5 (12 ก.พ. 2558)
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ข่าว/บทความล่าสุด
ที่ ศธ 04002/1261 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที 562 (สพม. เขต 15) (07/05/2015 05:45:17)
ที่ ศะ 04002/ว1258 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 560 (การจัดประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพป. สพม. ทุกเขต) (07/05/2015 05:44:05)
ที่ ศธ 04002/ว1254 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 555 (ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.58 สพป. สพม. 77 เขต) (07/05/2015 05:42:40)
ที่ ศธ 04002/ว1245 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 553 (โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป. 1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี) (07/05/2015 03:17:08)
ที่ ศธ 04002/ว1247 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 552 (ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ ประชุมการดำเนินงานและแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 3 รุ่น สพป. สพม. ร.ร.หน่วยเบิก รวม 225 เขต) (06/05/2015 07:35:39)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
เรื่อง:
ชื่อผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน :
E-mail address :
เบอร์โทรศัพท์:
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน :
หน่วยงานที่รับเรื่อง:
 
ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ร้องทุกข็/ร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )