Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2885617
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ปฏิทินกิจกรรม
 ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักและหน่วยงานภายใน สพฐ.
  สำนักอำนวยการ(สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
  สำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.)
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร,)
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก,)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน(ตสน.)
  สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรม
  สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สกสค.
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.พ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว788 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (15 ก.พ. 2560)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว95 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (31 ม.ค. 2560)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1301 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของ สพฐ. (31 ม.ค. 2560)
  ด่่วนที่สุด การปฏิบัติงานคู่ขนานเดือนธันวาคม 2559 (31 ม.ค. 2560)
  ที่ ศธ 04002/ว225 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 219 (18 ม.ค. 2560)
  ที่ ศธ 04002/ว195 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 211 (ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนและโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ฯ) (18 ม.ค. 2560)
  ที่ ศธ 04002/ว190 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมารปี 2560 ครั้งที่ 217 (ค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม) (18 ม.ค. 2560)
  ที่ ศธ 04002/ว194 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 206 (เงินอุดหนุนอาหารนักเรียนประจำ,ประชามงคงกาญฯ มัธยมพระราชทานฯ น่าน) (18 ม.ค. 2560)
  ที่ ศธ 04002/ว165 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 209 (ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย) (18 ม.ค. 2560)
  ที่ ศธ 04002/ว179 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 208 (ค่าใช้จ่ายกำกับ ติดตาม และประเมินผลการอ่านการเขียนฯ) (18 ม.ค. 2560)
 
ข้อมูลทั้งหมด
  เรียน เจ้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย การประมวลผลค่าเสื่อมราคา ประจำเดือนธันวาคม 2559 (13 ม.ค. 2560)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว118 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (12 ม.ค. 2560)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (21 ธ.ค. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว1130 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เรื่อง การขอยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (ManualX (19 ธ.ค. 2559)
  ประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (13 ธ.ค. 2559)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1017 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง ยื่นคำขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันรายการงบลงทุน ผ่านระบบรายงาน Online (13 ธ.ค. 2559)
  แบบสำรวจข้อมูลงบประมาณโรงเรียนดีใก้ลบ้าน (แม่เหล็ก) ตามหนังสือที่ ศธ 04002/ว762 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 (23 พ.ย. 2559)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (21 พ.ย. 2559)
  ประมวลค่าเสื่อมประจำเดือนตุลาคม 2559 (15 พ.ย. 2559)
  ตั้งเบิกในระบบ GF (2 พ.ย. 2559)
ข้อมูลทั้งหมด
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(2) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (28 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 2 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ด้านการเงินการคลัง) (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรม "บรรยายธรรม" โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 และ 31 สิงหาคม 2550 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติธรรม ณ แดนมหามงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (18 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (18 ม.ค. 2551)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว3081 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่อง คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน (13 ต.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว2812 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (30 ก.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1499 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3) (12 มิ.ย. 2557)
  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น (สำนักการคลังและสินทรัพย์) (21 มี.ค. 2556)
  เอกสาร หลักสูตรการพัมนาองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2555 (12 ก.ค. 2555)
  ประมวลประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายการเงิน การคลัง ของส่วนราชการ (เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานทางวิชาการของ นางสาวสิริอร โรจน์โสทร) (24 ธ.ค. 2553)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว26 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (12 มี.ค. 2553)
  ที่ นร 0203/ว109 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (2 มิ.ย. 2552)
  สำหรับผู้มีปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้งานติดต่อ 022885617 (29 พ.ค. 2552)
  ประกาศ ภาระหน้าที่การดูแลระบบชั่วคราวของผู้ดูแลระบบ (29 พ.ค. 2552)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์ (15 พ.ย. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว473 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559 (3 พ.ย. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว314 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (21 ต.ค. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว270 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (19 ต.ค. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว2766 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ (Specification:Spec) สำหรับครุภัณฑ์ (19 ก.ย. 2559)
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ข่าว/บทความล่าสุด
ที่ ศธ 04002/ว225 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 219 (18/01/2017 04:36:14)
ที่ ศธ 04002/ว195 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 211 (ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนและโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ฯ) (18/01/2017 03:13:30)
ที่ ศธ 04002/ว190 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมารปี 2560 ครั้งที่ 217 (ค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม) (18/01/2017 03:12:16)
ที่ ศธ 04002/ว194 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 206 (เงินอุดหนุนอาหารนักเรียนประจำ,ประชามงคงกาญฯ มัธยมพระราชทานฯ น่าน) (18/01/2017 03:11:10)
ที่ ศธ 04002/ว165 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 209 (ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย) (18/01/2017 02:27:05)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
เรื่อง:
ชื่อผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน :
E-mail address :
เบอร์โทรศัพท์:
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน :
หน่วยงานที่รับเรื่อง:
 
ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ร้องทุกข็/ร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )