Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2885617
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ปฏิทินกิจกรรม
 ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักและหน่วยงานภายใน สพฐ.
  สำนักอำนวยการ(สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
  สำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.)
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร,)
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก,)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน(ตสน.)
  สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรม
  สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สกสค.
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.พ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2769 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 แจ้ง ว 283 ครม.มีมติเห็นชอบให้สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนต่อไปได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 (30 ก.ย. 2559)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2741 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (30 ก.ย. 2559)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2697 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS กรณีมีหนี้ผูกพัน (30 ก.ย. 2559)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2706 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 เรื่อง ซ้กซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส (30 ก.ย. 2559)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2666 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559 เรื่อง มาตรการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (30 ก.ย. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว2837 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1214 (ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร) (25 ก.ย. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว2835 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1242 (โอนค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะสำรหับผู้เข้าร่วมประชุม kickoff จาก อุบลฯ 4 ไปให้ อุบลฯ 5) (25 ก.ย. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว2841 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1241 (ซื้อหนังสือ) (25 ก.ย. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว2842 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1240 (หนังสือห้องสมุด) (25 ก.ย. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว2834 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1244 (วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาโครงการสนับสนุนสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้) (25 ก.ย. 2559)
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว2803 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2559 ในระบบ GFMIS (22 ก.ย. 2559)
  ประมวลค่าเสื่อมประจำเดือนสิงหาคม 2559 (21 ก.ย. 2559)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (21 ก.ย. 2559)
  รายละเอียดผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (คำขอตามรายงาน Online รอบ 2) (26 ส.ค. 2559)
  ประมวลค่าเสื่อมราคาเดือนกรกฎาคม 2559 (25 ส.ค. 2559)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (24 ส.ค. 2559)
  ประมวลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนมิถุนายน 2559 (27 ก.ค. 2559)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (21 ก.ค. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว1951 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2559 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (15 ก.ค. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว1880 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 (8 ก.ค. 2559)
ข้อมูลทั้งหมด
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(2) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (28 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 2 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ด้านการเงินการคลัง) (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรม "บรรยายธรรม" โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 และ 31 สิงหาคม 2550 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติธรรม ณ แดนมหามงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (18 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (18 ม.ค. 2551)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว3081 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่อง คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน (13 ต.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว2812 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (30 ก.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1499 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3) (12 มิ.ย. 2557)
  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น (สำนักการคลังและสินทรัพย์) (21 มี.ค. 2556)
  เอกสาร หลักสูตรการพัมนาองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2555 (12 ก.ค. 2555)
  ประมวลประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายการเงิน การคลัง ของส่วนราชการ (เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานทางวิชาการของ นางสาวสิริอร โรจน์โสทร) (24 ธ.ค. 2553)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว26 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (12 มี.ค. 2553)
  ที่ นร 0203/ว109 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (2 มิ.ย. 2552)
  สำหรับผู้มีปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้งานติดต่อ 022885617 (29 พ.ค. 2552)
  ประกาศ ภาระหน้าที่การดูแลระบบชั่วคราวของผู้ดูแลระบบ (29 พ.ค. 2552)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว2766 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ (Specification:Spec) สำหรับครุภัณฑ์ (19 ก.ย. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว2700 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 เรื่อง การกำหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเกี่ยวกับขนาดของเครื่องยนต์ฯ (15 ก.ย. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว2631 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 เรื่อง คู่มือการใช้งานและรับบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ (7 ก.ย. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนสิงหาคม 2559) (1 ก.ย. 2559)
  ที่ ศธ 04002/ว394 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเดือนมกราคม 2559) (30 ส.ค. 2559)
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ข่าว/บทความล่าสุด
ที่ ศธ 04002/ว2837 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1214 (ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร) (25/09/2016 02:47:44)
ที่ ศธ 04002/ว2835 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1242 (โอนค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะสำรหับผู้เข้าร่วมประชุม kickoff จาก อุบลฯ 4 ไปให้ อุบลฯ 5) (25/09/2016 02:46:19)
ที่ ศธ 04002/ว2841 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1241 (ซื้อหนังสือ) (25/09/2016 02:43:50)
ที่ ศธ 04002/ว2842 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1240 (หนังสือห้องสมุด) (25/09/2016 02:42:49)
ที่ ศธ 04002/ว2834 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1244 (วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาโครงการสนับสนุนสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้) (25/09/2016 02:41:31)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
เรื่อง:
ชื่อผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน :
E-mail address :
เบอร์โทรศัพท์:
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน :
หน่วยงานที่รับเรื่อง:
 
ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ร้องทุกข็/ร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )