Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2885617
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ปฏิทินกิจกรรม
 ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักและหน่วยงานภายใน สพฐ.
  สำนักอำนวยการ(สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
  สำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.)
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร,)
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก,)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน(ตสน.)
  สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรม
  สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สกสค.
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.พ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว2272 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายการงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ (รายงาน Online ที่ 2) (14 ส.ค. 2558)
  ด่วนที่สุด โครงการอบรม "หลักสูตรเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานด้านพัสดุสำหรับโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกตรงกับสำนักงานคลังจังหวัด" (10 ส.ค. 2558)
  ประกาศ ด่วนที่สุด ถึงทุกหน่วยเบิกจ่าย ที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้รายงานผ่านรายงาน Online ภายใน 29 ก.ค. 58 (7 ส.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว2229 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขอให้ทบทวนความพร้อมสำหรับโรงเรียนที่ได้รับอนมุัติให้เป็นหน่วยเบิกเงินตรง (7 ส.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1950 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เรื่อง โครงการอบรม"หลักสูตรเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานด้านพัสดุฯ (สพฐ.อบรม ร.ร.หน่วยเบิกตรงฯ 185 โรง "2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 ส.ค.58 , รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 ส.ค.58) (31 ก.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว2313 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย (29 ก.ค. 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2279 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา (29 ก.ค. 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2309 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง (ค่าก่อสร้าง ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ,บุรีรัมย์ , ตรัง) (29 ก.ค. 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2309 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง (ค่าก่อสร้าง ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี) (29 ก.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว2278 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 892 (9-11 ส.ค.58 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.) (29 ก.ค. 2558)
 
ข้อมูลทั้งหมด
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย (22 ก.ค. 2558)
  มติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558 (20 ก.ค. 2558)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 บำบาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (20 ก.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว2045 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (14 ก.ค. 2558)
  คู่มือแนวทางการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (10 ก.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1731 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เรื่อง ข้อทักท้วงประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (25 มิ.ย. 2558)
  การประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (23 มิ.ย. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1767 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 (23 มิ.ย. 2558)
  เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 บำนาญหกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (22 มิ.ย. 2558)
  ด่วนที่สุด ที ศธ 04002/ว1642 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เรื่อง การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการรายงานผลงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก (10 มิ.ย. 2558)
ข้อมูลทั้งหมด
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(2) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (28 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 2 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ด้านการเงินการคลัง) (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรม "บรรยายธรรม" โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 และ 31 สิงหาคม 2550 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติธรรม ณ แดนมหามงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (18 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (18 ม.ค. 2551)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว2812 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (30 ก.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1499 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3) (12 มิ.ย. 2557)
  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น (สำนักการคลังและสินทรัพย์) (21 มี.ค. 2556)
  เอกสาร หลักสูตรการพัมนาองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2555 (12 ก.ค. 2555)
  ประมวลประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายการเงิน การคลัง ของส่วนราชการ (เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานทางวิชาการของ นางสาวสิริอร โรจน์โสทร) (24 ธ.ค. 2553)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว26 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (12 มี.ค. 2553)
  ที่ นร 0203/ว109 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (2 มิ.ย. 2552)
  สำหรับผู้มีปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้งานติดต่อ 022885617 (29 พ.ค. 2552)
  ประกาศ ภาระหน้าที่การดูแลระบบชั่วคราวของผู้ดูแลระบบ (29 พ.ค. 2552)
  การเข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ (29 พ.ค. 2552)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว1525 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งคู่มือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (4 มิ.ย. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1388 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการวัสดุการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (25 พ.ค. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว1096 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (20 เม.ย. 2558)
  ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับมัธยมศึกษา (17 มี.ค. 2558)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "ร.ร.สังกัด สพท. สพฐ. (ครุภัณ์ฑ์ดนตรี) เล่มที่ 5/5 (23 ก.พ. 2558)
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ข่าว/บทความล่าสุด
ที่ ศธ 04002/ว2313 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย (29/07/2015 08:52:45)
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2279 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา (29/07/2015 08:01:56)
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2309 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง (ค่าก่อสร้าง ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ,บุรีรัมย์ , ตรัง) (29/07/2015 07:22:00)
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2309 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง (ค่าก่อสร้าง ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี) (29/07/2015 07:20:07)
ที่ ศธ 04002/ว2278 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 892 (9-11 ส.ค.58 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.) (29/07/2015 03:42:50)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
เรื่อง:
ชื่อผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน :
E-mail address :
เบอร์โทรศัพท์:
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน :
หน่วยงานที่รับเรื่อง:
 
ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ร้องทุกข็/ร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )