Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2885617
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ปฏิทินกิจกรรม
 ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักและหน่วยงานภายใน สพฐ.
  สำนักอำนวยการ(สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
  สำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.)
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร,)
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก,)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน(ตสน.)
  สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรม
  สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สกสค.
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.พ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว587 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 363 (เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝันปี 2558 สพป. สพม. ร.ร.หน่วยเบิก) (27 ก.พ. 2558)
  ที่ ศธ 04002/590 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 367 (สพป.สมุทรสาคร) (27 ก.พ. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว460 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 14 (วัสดุกีฬา) (27 ก.พ. 2558)
  ที่ ศะ 04002/ว588 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 364 (ประสานงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสานฝันการกีฬาฯ และโครงการรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้) (27 ก.พ. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว463 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 15 (ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมศึกษา) (27 ก.พ. 2558)
  ที่ ศธ 04002/575 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 362 (สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1) (27 ก.พ. 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/569 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล/55 ร.ร.อมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34) (26 ก.พ. 2558)
  ที่ ศธ 04002/574 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 365 (สพม.อุบลราชธานี เขต 5) (26 ก.พ. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว563 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 361 (แก้ไขหน่วยเบิกโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมาเซียน ครั้งที่ 5) (25 ก.พ. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว529 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 359 (งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการผูกพันงบประมาณปี พ.ศ.2558 สพป. 4 เขต) (24 ก.พ. 2558)
 
ข้อมูลทั้งหมด
  เรียน หน่วยเบิกจ่าย ที่ยังไม่ได้รับรองรายงานค่าใช้จ่ายประจำปี 2557 (27 ก.พ. 2558)
  เลขที่เอการ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (23 ก.พ. 2558)
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ (19 ก.พ. 2558)
  เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนมกราคม 2558 (19 ก.พ. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว456 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เร่งรัดรายงานผลความก้าวหน้าโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ(ภายใน 20 ก.พ.58) (17 ก.พ. 2558)
  รายชื่อหน่วยเบิกจ่าย ที่ สพฐ. ยังไม่ได้รับรายงานสถานะเบิกจ่ายงบลงทุน ข้อมูล ณ 4 กุมภาพันธ์ 2558 (13 ก.พ. 2558)
  ข้อมูลงบลงทุน ส่งให้ 20 สำนักส่วนกลาง ใช้อ้างอิงรายงาน (12 ก.พ. 2558)
  รายงานสรุปการหักหนี้ หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเดือนปี 02/2558 (11 ก.พ. 2558)
  ที่ ศธ 04002/ว272 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (28 ม.ค. 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว203 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (23 ม.ค. 2558)
ข้อมูลทั้งหมด
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(2) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (29 พ.ค. 2552)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (28 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 2 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ด้านการเงินการคลัง) (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรม "บรรยายธรรม" โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 และ 31 สิงหาคม 2550 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติธรรม ณ แดนมหามงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (18 ม.ค. 2551)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 (18 ม.ค. 2551)
  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(1) (18 ม.ค. 2551)
ข้อมูลทั้งหมด
  ที่ ศธ 04002/ว2812 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (30 ก.ย. 2557)
  ที่ ศธ 04002/ว1499 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3) (12 มิ.ย. 2557)
  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น (สำนักการคลังและสินทรัพย์) (21 มี.ค. 2556)
  เอกสาร หลักสูตรการพัมนาองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2555 (12 ก.ค. 2555)
  ประมวลประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายการเงิน การคลัง ของส่วนราชการ (เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานทางวิชาการของ นางสาวสิริอร โรจน์โสทร) (24 ธ.ค. 2553)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว26 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (12 มี.ค. 2553)
  ที่ นร 0203/ว109 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (2 มิ.ย. 2552)
  สำหรับผู้มีปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้งานติดต่อ 022885617 (29 พ.ค. 2552)
  ประกาศ ภาระหน้าที่การดูแลระบบชั่วคราวของผู้ดูแลระบบ (29 พ.ค. 2552)
  การเข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ (29 พ.ค. 2552)
ข้อมูลทั้งหมด
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "ร.ร.สังกัด สพท. สพฐ. (ครุภัณ์ฑ์ดนตรี) เล่มที่ 5/5 (23 ก.พ. 2558)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพฐ. (ครุภัณฑ์ดนตรี) เล่มที่ 5/5 (23 ก.พ. 2558)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "ร.ร. สังกัด สพท.สพฐ."(ครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) เล่มที่ 1/5 (12 ก.พ. 2558)
  ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับมัธยมศึกษา (4 ก.พ. 2558)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร.ร.สังกัด สศศ.สพฐ. (ครุภัณฑ์การศึกษา) เล่มที่ 1/5 (23 ม.ค. 2558)
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ข่าว/บทความล่าสุด
ที่ ศธ 04002/ว587 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 363 (เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝันปี 2558 สพป. สพม. ร.ร.หน่วยเบิก) (27/02/2015 08:18:04)
ที่ ศธ 04002/590 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 367 (สพป.สมุทรสาคร) (27/02/2015 08:16:18)
ที่ ศธ 04002/ว460 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 14 (วัสดุกีฬา) (27/02/2015 08:06:48)
ที่ ศะ 04002/ว588 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 364 (ประสานงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสานฝันการกีฬาฯ และโครงการรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้) (27/02/2015 08:05:03)
ที่ ศธ 04002/ว463 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 15 (ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมศึกษา) (27/02/2015 08:02:58)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
เรื่อง:
ชื่อผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน :
E-mail address :
เบอร์โทรศัพท์:
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน :
หน่วยงานที่รับเรื่อง:
 
ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ร้องทุกข็/ร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )