Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2885617
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
เข้าสู่ระบบ
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

กลุ่มบริหารทั่วไป      ควบคุม กำกับ ดูแล งานรับ-ส่ง ลงทะเบียน งานสารบรรณ งานบุคลากรเบื้องต้น งานสารสนเทศ ของสำนักการคลังและสินทรัพย์

0 0

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง      วิเคราะห์ปัญหา และตอบข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึง พัฒนางานการเงินการคลัง การพัสดุ ให้หน่วยงานในสังกัด

0 0

กลุ่มบริหารสินทรัพย์      รับผิดชอบ ในการดำเนินงานให้มีการใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า รวมทั้ง งานที่เกี่ยวกับราชพัสดุ การบริหารทรัพย์สิน และการขอเครื่องหมายตอบแทน

0 0

กลุ่มบริหารงบประมาณ      รับผิดชอบเกี่ยวกับการโอน ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ การขอกันเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน และควบคุมการจ่ายเงินงบประมาณประจำปี รวมทั้ง การขอยืมเงินราชการ

0 0

กลุ่มบริหารการเงิน      ควบคุม กำกับ ดูแล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย

0 0

กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและสวัสดิการ      ควบคุม กำกับ ดูแล การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ

0 0

กลุ่มระบบบัญชี      ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำบัญชี และรายงานการเงินของส่วนราชการ ส่วนกลาง และรวบรวมรายงานการเงินของส่วนภูมิภาคตามระบบบัญชี

0 0

กลุ่มบริหารงานพัสดุ      มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุ ควบคุม จำหน่ายและให้คำปรึกษา และแก้ปัญหา การพัสดุ ให้กับหน่วยงานในสังกัด

0 0

กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ      มีภารกิจติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของ สพฐ. ทุกงบรายจ่ายจากหน่วยงาน 309 แห่ง และ สพฐ. ส่วนกลาง และตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักต่างๆ ภายใน สพฐ. ส่วนกลาง

0 0

แจ้งปัญหาการใช้งาน      สำนักการคลังและสินทรัพย์ 0 0
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )