หน้าหลัก >> ข่าวและประกาศ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวและประกาศ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวและประกาศ

หมวดย่อย
   ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
   ประกาศโครงการ GFMIS
   กิจกรรม
   ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)
   รายงานการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิก 548 หน่วยเบิก

ที่ ศธ 04002/ว 1059 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2556 ครั้งที่ 526 (ค่าเดินทางเข้าประชุมปกิบัติการจัดการเรียนการอสนตามแนวทางมอนเทสซอริฯ) (26 เม.ย. 2556)
ที่ ศธ 04002/ว 1065 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2556 ครั้งที่ 529 (รายการโทรทัศน์สี แบบ LED ขนาด 58 นิ้ว) (26 เม.ย. 2556)
ที่ ศธ 04002/ว 1055 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2556 ครั้งที่ 518 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบฯ) (26 เม.ย. 2556)
ที่ ศธ 04002/ว 1054 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2556 ครั้งที่ 528 (ค่าบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 2) (26 เม.ย. 2556)
ที่ ศธ 04002/ว 1058 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2556 ครั้งที่ 525 (เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา ปลูกจิตสำนึกใหักับนักเรียน) (26 เม.ย. 2556)
ที่ ศธ 04002/ว 1057 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2556 ครั้งที่ 524 (ค่าใช้จ่ายการจัดประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน รอบแบ่งกลุ่ม ปี 56) (26 เม.ย. 2556)
ที่ ศธ 04002/ว 1056 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2556 ครั้งที่ 516 (ค่าดำเนินการบังคับคดีเพิ่มเติม และค่าสาธารณูปโภคในการสอบพนักงานราชการ) (26 เม.ย. 2556)
ที่ ศธ 04002/ว 1049 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2556 ครั้งที่ 452 (ค่าพาหนะเข้าประชุมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่โลกในศตวรรษที่ 21) (26 เม.ย. 2556)
ที่ ศธ 04002/ว 1053 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2556 ครั้งที่ 515 (ค่าเดินทางเข้าประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลการวิจัย 7-8 พค.56) (26 เม.ย. 2556)
ที่ ศธ 04002/1043 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2556 ครั้งที่ 523 (สพป.ลพบุรี เขต 1) (26 เม.ย. 2556)
ที่ ศธ 04002/1040 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2556 ครั้งที่ 503 (โอนเงินค่าเช่าบ้านกลับส่วนกลาง) (26 เม.ย. 2556)
ที่ ศธ 04002/ว 1044 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2556 ครั้งที่ 520 (ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาฯ) (26 เม.ย. 2556)
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2556 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938) (25 เม.ย. 2556)
ที่ ศธ 04002/1029 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ปี 2555 (สพม.40) รร.ศรีเทพประชาสรรค์ (25 เม.ย. 2556)
ที่ ศธ 04002/ว 1000 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2556 ครั้งที่ 506 (ค่าใช้จ่ายเดินทาง 7-10 พค.56 โรงแรมรอแยลเบญจา) (24 เม.ย. 2556)
ที่ ศธ 04002/ว 996 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2556 ครั้งที่ 498 (ค่าใช้จ่ายจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ) (24 เม.ย. 2556)
ที่ ศธ 04002/ว 999 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ งบประมาณปี 2556 งบลงทุน (สพป.นครศรีธรรมราช 2) (24 เม.ย. 2556)
ที่ ศธ 04002/ว 998 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ งบประมาณปี 2556 งบลงทุน (สพป.กำแพงเพชร 1 สพป.ภูเก็ต) (24 เม.ย. 2556)
ที่ ศธ 04002/ว1015 ลงวันที่ 23 เมษายน 2556 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2556 ครั้งที่ 514 (ค่าจ้างบุลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) (23 เม.ย. 2556)
ที่ ศธ 04002/1010 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2556 ครั้งที่ 513 (ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์ฯมุกดาหาร) (23 เม.ย. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 [388] 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323