หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

เรียน หน่วยเบิกจ่าย จำนวน 548 แห่ง เรื่อง การตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่าย (KSB1)
25 ม.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว324 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2559
25 ม.ค. 2560
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
24 ม.ค. 2560
เรียน เจ้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย การประมวลผลค่าเสื่อมราคา ประจำเดือนธันวาคม 2559
13 ม.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว118 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
12 ม.ค. 2560
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
21 ธ.ค. 2559
ที่ ศธ 04002/ว1130 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เรื่อง การขอยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (ManualX
19 ธ.ค. 2559
ประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
13 ธ.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1017 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง ยื่นคำขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันรายการงบลงทุน ผ่านระบบรายงาน Online
13 ธ.ค. 2559
แบบสำรวจข้อมูลงบประมาณโรงเรียนดีใก้ลบ้าน (แม่เหล็ก) ตามหนังสือที่ ศธ 04002/ว762 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
23 พ.ย. 2559
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
21 พ.ย. 2559
ประมวลค่าเสื่อมประจำเดือนตุลาคม 2559
15 พ.ย. 2559
ตั้งเบิกในระบบ GF
2 พ.ย. 2559
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
20 ต.ค. 2559
เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2559
7 ต.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2911 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
29 ก.ย. 2559
"มติ ครม. ที่ นร 0505/36272 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก เบิกจ่่ายภายใน 30 ก.ย.59 และดำเนินการปิดโครงการ"
29 ก.ย. 2559
กรมบัญชีกลาง ปฏิทินการจ่าย ประจำเดือน 10/2559
28 ก.ย. 2559
ที่ ศธ 04002/ว2803 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2559 ในระบบ GFMIS
22 ก.ย. 2559
ประมวลค่าเสื่อมประจำเดือนสิงหาคม 2559
21 ก.ย. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323