หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 1 ประจำเดือนตุลาคม 2560
13 พ.ย. 2560
เรื่อง ตั้งเบิกในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2561
8 พ.ย. 2560
ระบบการติดตามและประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (e-MES) เรื่องระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
27 ต.ค. 2560
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 12 ประจำเดือนกันยายน 2560
25 ต.ค. 2560
เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 แห่ง
12 ต.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4264 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนาชการประจำปีงบประมาณ 2560
10 ต.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4700,ว4701 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2560
9 ต.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4651 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่อง ข้อคลาดเคลื่อนในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของ สพฐ.
9 ต.ค. 2560
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4412 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ครั้งที่ 1 (รอบ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2560
25 ก.ย. 2560
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4411 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ครั้งที่ 1 (รอบ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2560
25 ก.ย. 2560
ประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนกรกฎาคม 2560
9 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว976 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
8 มี.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที ศธ 04002/ว978 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8 มี.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว977 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
8 มี.ค. 2560
แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง การดำเนินงานของ สพฐ.ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน กบข. และ กสจ. เมื่อเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง
8 มี.ค. 2560
ที่ ศธ 04002/ว846 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
24 ก.พ. 2560
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
21 ก.พ. 2560
เรียน เจ้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย การประมวลผลค่าเสื่อมราคา ประจำเดือนมกราคม 2560
6 ก.พ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว492 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การสอบยันยอดเงินฝากคลังของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด
3 ก.พ. 2560
ที่ ศธ 04002/ว364 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีพักยกยอดเงินฝากคลังในระบบ GFMIS
30 ม.ค. 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323