หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

ด่วนที่สุด ประมวลผลค่าเสื่อมราคา ประจำปี 2552
11 พ.ย. 2552
ที่ ศธ 04002/ว2431 เรื่อง ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) ผ่านระบบ GFMIS
9 พ.ย. 2552
ด่วนที่สุด การยกยอดข้อมูลของโรงเรียนหน่วยเบิกใหม่
3 พ.ย. 2552
รหัสงบประมาณ งบกลาง ปี พ.ศ. 2553
30 ต.ค. 2552
รหัสกิจกรรมหลัก ปี พ.ศ. 2553
30 ต.ค. 2552
รหัสงบประมาณ ปี พ.ศ. 2553
30 ต.ค. 2552
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2315 เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลการยกยอดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของปีงบประมาณ 2547-2552
15 ต.ค. 2552
ตรวจสอบข้อมูลการยกยอดใบส่ังจ้าง(PO)ของปีงบประมาณ 2547-2552 ด้วยกรมบัญชีกลางได้อนุัมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 แล้ว ให้ สพท.และรร.ที่เป็นหน่วยเบิก ตรวจสอบข้อมูลการยกยอดคำส่ัง ZMM_LIST_CGDPROVE_N หรือผ่านWeb report ที่
13 ต.ค. 2552
ด่วนที่สุด ขอแก้ไขรหัส GFMIS งบกลาง ครั้งที่ 2
13 ส.ค. 2552
ที่ ศธ 04002/ว1669 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง
11 ส.ค. 2552
แนวทางการบันทึกบัญชีเงินรางวัลในระบ GFMIS และระบบมือ
30 ก.ค. 2552
เรียน เจ้าหน้าที่จัดทำกระดาษทำการปี 2551
3 ก.ค. 2552
ข่าวด่วน สพฐ. ได้โอนเงินงบกลาง ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แล้ว ตามรายละเอียดที่แนบ และขอให้ สพท.โรงเรยน ที่เป็นหน่วยเบิก,ศูนย์ฯ เขต/จังหวัด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อ
2 ก.ค. 2552
ที่ ศธ 04002/ว1167 เรื่อง แจ้งวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR)
15 มิ.ย. 2552
ที่ ศธ 04002/ว1137 ได้เปิดสิทธิให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในระบบ GFMIS
12 มิ.ย. 2552
ที่ ศธ 04002/1138 เพื่อให้บันทึกรายการเอกสารขอจ่าย (ขจ.) ที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS
11 มิ.ย. 2552
ด่วน รายการคงค้าง การนำส่งและเอกสาร R3 ที่ยังไม่อนุมัติในระบบ GFMIS
2 มิ.ย. 2552
ประกาศโครงการ GFMIS จากเว็บไซต์เดิม ( ก่อน 31 มกราคม 2551 )
29 พ.ค. 2552
การปรับปรุงกระดาษทำการด้วยคำสั่ง J9
28 พ.ค. 2552
รหัสกิจกรรมย่อย
12 พ.ค. 2552

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323