หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

เร่งรัดรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 (เพิ่มเติม)
2 ก.ค. 2553
เร่งรัดรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3
2 ก.ค. 2553
กรมบัญชีกลางได้อนุมัติรายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ 31 มีนาคม 2553 เพิ่มเติม (เอกสารดังแนบ)
1 มิ.ย. 2553
เลขที่เอกสาร GFMIS
28 เม.ย. 2553
ด่วนที่สุด รายชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกเงินตรงกับคลังจังหวัด ที่ยังไม่ส่งแบบฟอร์มแบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิขอใช้ GFMIS Token Key
20 เม.ย. 2553
ที่ ศธ 04002/ว552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS กรณีสถานศึกษาถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 มี.ค. 2553
ด่วน รหัสเจ้าของบุญชีย่อย และรหัสบัญชีย่อย โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี งบเงินอุดหนุน
17 มี.ค. 2553
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/341 เรื่อง การบันทึกยกยอดข้อมูลสินทรัพย์รายตัวเข้าสู่ระบบ GFMIS
19 ก.พ. 2553
เปิดงวดบัญชีไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2553
9 ก.พ. 2553
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว774 เรื่อง การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อย สำหรับปีงบประมาณ 2552 เพื่อใช้ในการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS
1 ก.พ. 2553
เรียน เจ้าหน้าที่ตั้งเบิกในระบบ GFMIS
27 ม.ค. 2553
แก้ไขหนังสือแนบท้าย สพฐ. ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2673 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2552 เรื่อง การยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ของโรงเรียนหน่วยเบิกจ่ายใหม่
26 ม.ค. 2553
ที่ ศธ 04002/ว113 เรื่อง การระบุต้นทุนทางตรงเข้าสู่กิจกรรมย่อย หรือศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ 2553
25 ม.ค. 2553
เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS
21 ม.ค. 2553
ที่ ศธ 04002ว2773 เรื่อง ขอความร่วมมือเข้าใช้เครื่อง GFMIS Terminal
30 ธ.ค. 2552
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2593 เรื่อง การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยและกิจกรรมหลักที่ใช้ในการตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ 2553 เรียน โรงเรียนหน่วยเบิก 158 แห่ง
27 พ.ย. 2552
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2593 เรื่อง การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยและกิจกรรมหลักที่ใช้ในการตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ 2553 เรียน ศึกษาสงเคราะห์เขตการศึกษา/ประจำจังหวัด
27 พ.ย. 2552
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2593 เรื่อง การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยและกิจกรรมหลักที่ใช้ในการตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ 2553 เรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 49 โรง
27 พ.ย. 2552
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2593 เรื่อง การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยและกิจกรรมหลักที่ใช้ในการตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ 2553 เรียน โรงเรียนศึกษาพิเศษ 43 แห่ง
27 พ.ย. 2552
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2593 เรื่อง การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยและกิจกรรมหลักที่ใช้ในการตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ 2553 เรียน สพท. 8 เขต
27 พ.ย. 2552

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323