หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

ข้อมูลกระดาษทำการปี 2554 ขอหน่วยเบิกในรหัสพื้นที่ P3000 - P3400 และ P4700
28 มี.ค. 2555
ข้อมูลกระดาษทำการปี 2554 ขอหน่วยเบิกในรหัสพื้นที่ P100 - P2300, P2500 และ P3100
28 มี.ค. 2555
เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2
27 มี.ค. 2555
เรียน เจ้าหน้าที่ตั้งเบิกในระบบ GFMIS (กิจกรรมย่อย)
26 มี.ค. 2555
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 610 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติ่ดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
22 มี.ค. 2555
ที่ ศธ 04002/ว 576 เรื่อง โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการปรับปรุงรายการบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS
22 มี.ค. 2555
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 558 เรื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2550 - 2554
20 มี.ค. 2555
ด่วนที่สุด การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2554
2 มี.ค. 2555
ด่วนที่สุด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรับรองค่าใช้จ่าย
21 ก.พ. 2555
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 255 เรื่อง การรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2555
13 ก.พ. 2555
ด่วนที่สุด แก้ไขแบบฟอร์มกระดาษทำการ ตามหนังสือ ที่ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว206 ลงวันที่ 2 กพ.255
7 ก.พ. 2555
ที่ ศธ 04002/ว 206 เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุบัญชีนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25554
3 ก.พ. 2555
ที่ ศธ 04002/ว 142 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1
25 ม.ค. 2555
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 72, ว 74 เรื่อง การระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ 2554
19 ม.ค. 2555
รายการคงค้างไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2555
18 ม.ค. 2555
ที่ ศธ 04002/ว 42 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
13 ม.ค. 2555
รายการคงค้างทางบัญชีในระบบ GFMIS ณ 30 กันยายน 2554
6 ต.ค. 2554
ด่วนที่สุด รายการทางบัญชีที่ผิดดุลปกติ
5 ต.ค. 2554
ด่วนที่สุด ที ศธ 04002/ว 2066 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างและการบันทึกปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2554 ในระบบ GFMIS
10 ก.ย. 2554
รายละเอียดรายการคงค้างทางบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2554
6 ก.ย. 2554

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323